Haziran 2007

Haziran 2007
Yıl : 44
Sayı: 508

İç Kapak ve İçindekiler


Modern Türkiye’de Meşruiyetin Politik İçeriği: Schmittyen Bir Değerlendirme
Bünyamin BEZCİ
Schmittyen anlamda hukukun meşruiyetini sağlayan devletin varlığıdır. Devletin meşruiyetini hukukta aramak ise, boşuna bir çabadır. Meşruiyet normun oluşumu üzerine düşünmekle anlaşılabilir...

Yükselen Reel Faizler Türkiye’de Toplam Talebi Arttırır
Cem M.BAYDUR
Bu makalede enflasyonla mücadele etmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz artırım politikasının etkisiz olduğu Türkiye ekonomisinin yoğun dış kaynak kullanan yapısı dikkate alınarak gösterilmektedir...

Türkiye’de Enflasyon: Sektörel Kaynakları ve İç Ticaret Hadleri ı
Yaşar UYSAL
Enflasyonun süresi ve nitelikleri açısından dünya genelinde özel bir konuma sahip olan Türkiye, enflasyonla mücadelede başarısız olması yanında enflasyon-la yaşama başarısını da göstermiştir. Dolayısıyla, kaynakları, türleri, süresi...

Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı
M.Vedat Pazarlıoğlu, Özlem Kiren Gürler
Gelişmenin ve ekonomik büyümenin göstergelerinden biri olan telekomünikasyon alt yapı çalışmalarının öne-mi 1980’lerden sonra artış göstermiştir. Bilişim teknolojileri ve yatırımlarındaki artış incelendiğinde; yarattığı verimlilik...

Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Vergi Sistemindeki Gelişmeler ve Vergi Gelirlerinin Kamu Hizmetlerinin Finansmanındaki Yeri
Hakan AY, Geray MUSAYEV
1991 yılında Eski SSCB’nin dağılmasıyla, Birliği oluşturan ülkeler ve MDAÜ*** piyasa ekonomisine geçiş sürecine girmişlerdir. Günümüzde MDAÜ ve Baltık Cumhuriyetleri bu süreci tamamlayarak artık AB üyesi olmuş, buna mu-kabil Eski...

Sürdürülebilir Ulaştırma Politikalarında Pareto Optimalitesi: Bodrum Bölgesi Örneği
İ. Bora Süslü, Sibel Cengiz ,C.Mehmet Baydur, Bayram Coşkun
Ulaştırma politikaları veya ulaştırma alt yapı yatırımlarının ekonomik ve çevre açısından sonuçları asimetrik olarak dağılmaktadır. Bu tür alt yapı yatırımları bölgenin gelir düzeyini yükseltse bile or-taya çıkan çevresel...

Geçiş Ekonomilerinde Vergi İdaresinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine
Ali Rıza GÖKBUNAR, Ahmet UTKUSEVEN
Bir vergi sisteminin etkinliği sadece uygun yasal mevzuatla değil, aynı zamanda vergi idaresinin verimliliği ve bütünselliği ile de belirlenir. Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kamu gelirlerinin yeterli düzeyde toplanamamasının...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.