Ağustos 2007

Ağustos 2007
Yıl : 44
Sayı: 510

İç Kapak ve İçindekiler


Para Politikasında Şeffaflık
Hülya KANALICI AKAY 
Dünyada son 10 yıldan beri para politikası şeffaflığına büyük önem verilmektedir. Şeffaflık temel olarak kamuoyuna bilgi açıklanması anlamına gelmektedir. Açıkça ve zımnen ifade edilebilen şeffaflık, kredibilite ve hesap verebilirlik...

Alternatif İş Piyasası Olarak Türkiye İranlı İşletmeler
İsmail H. YAVUZCAN
Sosyal bilimciler ve ekonomistler Batı’da yaşayan göçmenler hakkında araştırma yaparken özellikle bunların yerleşik topluma ne kadar uyum sağlayabildiklerini araştırmışlardır. Özellikle ikinci ve üçüncü nesil göçmenlerin...

Küreselleşen Yoksulluk Olgusunun Önlenmesinde Mikro finansman Yaklaşımı
Asuman ALTAY
Birçok toplumda yoksulluk içinde yaşayan insanlar söz konusudur. Gelişmekte olan ülkelerde çeşitli şekillerde görülen yoksulluk, hemen her bölgede ortaya çıkmaktadır. Yoksullukla mücadele amacıyla birçok devlet, çoğunlukla sosyal...

İnternet Firmalarının Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Değişkenler ve Yöntemler
Adem ANBAR
Özellikle 1997 yılından sonra, internet sektörünün hızla gelişmesi ve internet firmalarının sayısının çoğalması, bazı internet firmalarının kısa süre içinde çok hızlı büyümeleri ve halka açılan internet firmalarının hisse...

Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta
Ersan ÖZ, Birol KARAKURT
Türk Gelir İdaresinin yeniden yapılanması, 1950’li yıllardan bu yana zaman zaman tartışılmış ve çeşitli çalışmalara konu edilmiştir. İdarenin günün koşullarına göre yapılandırılması, Türkiye’nin gelir yetersizliği ve vergi...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.