Eylül 2007

Eylül 2007
Yıl : 44
Sayı: 511

İç Kapak ve İçindekiler


Cinsiyet Ayırımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
Sevda DEMİRBİLEK
Geleneksel cinsiyet rolleri ve sosyalleşme süreci bazı sorunlara yol açmaktadır. Kadına yönelik cinsiyet ayırımcılığı da, bu sorunlardan birisidir. Cinsiyet ayırımcılığı, kadına yöneliktir ve evrensel bir sorundur. Hemen her toplumda...

Cari İşlemler Açığı, Net Sermaye Hareketi, Kur Değişim Hızı ve Reel Kur Endeksi: Bağlamdaki İkilemlerin Bir Analizi
Kemal ÇAKMAN, Umut ÇAKMAK
Çalışmada Cari İşlemler Dengesi/GSMH (CİD/GSMH) oranı, büyüme oranının ve reel kur endeksinin yanı-sıra beş yapısal faktörün bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu beş yapısal değişken kısa vadede veri olarak alınmak zorunda...

Devlet Merkezli Spekülatif Rant Ekonomisi: Oluşumu ve Sonuçları
Yaşar UYSAL
Bu çalışmanın amacı, temelleri 1980’lerde atılan ve varlığını belirgin olarak 1990 sonrası dönemde hissettiren, “devlet merkezli spekülatif rant ekonomisi” olarak tanımladığımız oluşumu ve sonuçlarını ortaya koymaktır....

Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Yasin BOYLU, Elbeyi PELİT, Evren GÜÇER
Her organizasyonda olduğu gibi üniversitelerin de başarısının artması için çalışanlarının örgüte olan bağlılıklarının üst düzeyde bulunması gerekmektedir. Söz konusu bu durum şüphesiz ki, üniversite çalışanlarının üniversitelerine...

Çalışanların İşe Güdülenmesinde Herzberg'in Motivasyon Hijyen Faktörlerinin Önemi: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
Ferit KÜÇÜK
İnsanların birlikte yaşamaya başlamalarından itibaren daha verimli örgütler oluşturabilmenin yolları aranmış ve bu konuyla ilgili olarak çeşitli yönetim kuramları geliştirilmiştir. Geliştirilen bu kuramlar ayrıca insanları en...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.