Ocak 2008

Ocak 2008
Yıl : 45
Sayı: 515

İç Kapak ve İçindekiler


Finansal Gelişim Politikalarına Yönelik Temel Yaklaşımlar
Hakan KAHYAOĞLU
Finansal gelişmenin iktisadi etkilerini inceleyen literatürün temel eserleri üç yazara aittir. Bu yazarlar, Gurley, McKinnon ve Shaw’dır. Söz konusu yazarlar, eserlerinde inceledikleri konular ve ortaya koydukları sonuçlarla genel bir para...

Vergi Planlamasına Yönelik Uluslararası Stratejiler ve Türkiye'deki Yansımaları
Alparslan UĞUR, Emin KÖMÜRCÜLER
Kamusal hizmetlerin finansmanında vergiler önemli bir paya sahiptir. Gerek bireyler gerekse işletmeler hem daha fazla kamusal hizmet almak hem de daha az vergi ödemek istemektedirler. Özellikle işletmeler sürekli olarak daha az vergi ödemenin...

TRIPS Antlaşmasının Azgelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Önemi
Ummuhan GÖKOVALI
Bu çalışma fikri ve sınaî mülkiyet hakları korumasının özellikle TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- Ticaret ile Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları) Anlaşması ile aldığı boyutu gelişmekte olan ve az gelişmiş...

Mobil Pazarlama (Mobil Pazarlama Araçlarına Yönelik Tutumların Kullanıcı, Mal ve Hizmet Boyutlarında Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma)
Süleyman BARUTÇU
Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, mobil telefonların insan hayatında ve işletme çevresinde çok önemli bir rol oynamasına neden olmuş ve mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, işletmelerin pazarlama faaliyetleri...

Gelişmekte Olan Ülkelerde Stand-By Anlaşmaları ve Ekonomik Belirleyicilerine Yönelik Bir Logit Yöntem Uygulaması
Halil ALTINTAŞ, Bülent ÖZ
Çalışma, 1991-2006 dönemi için 23 gelişmekte olan ülkenin 18 ekonomik değişkeni yardımıyla stand by anlaşmasının ekonomik belirleyicilerini çok değişkenli logit yöntem kullanarak tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu modelde reel döviz...

Dünyada Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasaların ve Türkiye'de Gelişen İşletmeler Piyasasının (GİP) Karşılaştırılması
İdil Özlem KOÇ
Türkiye’de şirketlerin %99’unu oluşturan ve %27 oranında ekonomiye katma değer yaratan KOBİ’lerin birçok sorunu ve ihtiyaçları vardır. Bu sorunların başında, finansman gereksinimlerinin karşılanmasında çağdaş yollardan yararlanamamak...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.