Ağustos 2008

Ağustos 2008
Yıl : 45
Sayı: 522

İç Kapak ve İçindekiler


Ekonomik ve Parasal Birlik Maastricht Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Euro Bölgesi ve Türkiye: Karşılaştırmalı Analiz
Salih ÖZTÜRK, Coşkun BİNER
1961 yılında Robert Mundell tarafından öne sürülen “Optimum Para Sahası (OPS) Teorisi, Ekonomik ve Parasal Birlik olgusunun temelini oluşturmaktadır....

İzmir İlinde Gıda Güvenliği, Kalite ve Fiyat Açısından Tüketicilerin Yaş Meyve ve Sebze Satın Alma Yeri Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreciyle Belirlenmesi
Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN, Özlem KARAHAN UYSAL, Zerrrin KENANOĞLU BEKTAŞ
Bu çalışmanın ana amacı, yaş meyve ve sebze satın almada etkili olan kriterler açısından tüketicilerin satın alma yeri tercihlerini belirlemektir...

Vergi Boşluğunu Doğuran Nedenler: Vergiden Kaçınma ve Kayıt Dışı Ekonomi
Abdulkadir IŞIK, Hayriye IŞIK
Ülkelerdeki sorunların farklılığına rağmen vergi idaresi ile ilgili sorunlar genel olarak ortaktır... 

Bilgi Ekonomisi Göstergelerine Göre Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Hiyerarşik Kümeleme Metotlarıyla Kümelenmesi
Erkan OKTAY, Hüseyin ÖZER, Alaattin KIZILTAN, Selahattin KAYNAK
Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke ile Türkiye’yi bilgi ekonomisi değişkenlerine göre hiyerarşik kümeleme yöntemleri ile kümelere ayırmaktır

İşletme Büyüklüğü ile Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme
Hatice DOĞUKANLI, Mehmet ÖZMEN, Ömer İSKENDEROĞLU
Bu çalışmanın amacı işletme büyüklüğünün büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Gibrat yasası büyüme ve büyüklük arasındaki ilişkinin tesadüfî süreçler ile açıklanabildiğini ortaya koyar. Bu çalışmada Gibrat yasasının...

Kusurlu Ürün ve Üretim Sürecinin Kusurlu Olması Durumunda Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modelleri: Literatür Taraması
Harun SULAK, Abdullah EROĞLU
Stok kontrolünde kullanılan Klasik Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modellerinde ele alınan varsayımların çoğu, gerçek hayatta geçerli olabilen değişik durumları veya içinde bulunulan ekonomik koşulları dikkate almamaktadır. Bu varsayımlardan...

Türk İmalat Sanayiinde Teknolojik Gelişme ve İhracat Performansı
Kurtuluş BOZKURT
Günümüz dünyasının küreselleşme (küresizleşme) serüveninin beraberinde getirmiş olduğu uluslararası alanda rekabet edebilme zorunluluğu firmaların, sektörlerin ve/veya ülkelerin dış ticarette rekabetçi avantajlar yaratmaya yönelik...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.