Ocak 2009

Ocak 2009
Yıl : 46
Sayı: 527

İç Kapak ve İçindekiler


Türk Ekonomisinde Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri: Asimetrik Enformasyon Yaklaşımı Açısından Bir Değerlendirme
M. Kutluğhan Savaş ÖKTE
Bu makale, asimetrik enformasyon yaklaşımının Türkiye ekonomisindeki Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerini açıklama gücünü değerlendirmektedir...

Türkiye Ekonomisinde Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Doğan UYSAL, Mehmet MUCUK
Kamu kesiminin büyüklüğü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iktisadi literatürde yıllardır tartışılmaktadır ...

Açlık ve Yetersiz Beslenme Sorununa Çözüm Olarak Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Sibel CENGİZ
Dünya’da 2006 yılında 854 milyon insan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalmıştır... 

Finansal Oranlar Vasıtasıyla Beta Katsayısı Tahmin Edilebilir mi? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulama
Yusuf KADERLİ, Seçil AKÇA
Beta katsayısı, bir işletmenin hisse senetlerine ait getirilerin pazar endeksinin getirilerine olan duyarlılığını ölçmede kullanılan bir risk ölçüsüdür. Pazar endeksine duyarlılığı yüksek olan hisse senetleri, duyarlılığı...

Devlet Bütçesi Fonksiyonları ve İlkelerinin Algılamalarına İlişkin Ampirik Bir Çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Harun CANSIZ
Bu çalışma; Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin, merkezi devlet bütçesine bakışını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, öğrencilerin devlet bütçesinin fonksiyonları ve bütçe...

Örgütsel Bağlılık: Harran Üniversitesi'nde Akademik Personelin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
Nihat GÜLTEKİN
Bir örgütte insan en önemli unsurdur. Çalışanların memnuniyeti, başka bir ifadeyle örgüte olan bağlılıkları, örgütün başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle rekabetin son derece acımasız olduğu günümüzde...

İMKB'de İşlem Gören İmalat Sektöründeki İşletmelerde Entellektüel Sermayeyi Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama
Ramazan AKBULUT
Entelektüel sermaye, işletmedeki süreçleri, teknolojileri, patentleri, çalışanların becerilerini, müşterileri, tedarikçileri ve diğer ilişkili taraflar hakkındaki unsurları içermektedir. Rekabetin her alanda çok yoğun bir şekilde...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.