Nisan 2009

Nisan 2009
Yıl : 46
Sayı: 530

İç Kapak ve İçindekiler


Bankacılıkta Özkaynak ve Getiri İlişkisi: Türkiye'deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Uygulama
Seyfettin ÜNAL
Bankalar için getiri ve özkaynak arasındaki ilişki önemli bir konu olup, iki kavram arasında olması beklenen nedensellik ilişkisi, getiriden özkaynağa doğru bir Granger-nedenselliği yönündedir...

Mevduat Bankalarında Performansın Mülkiyet Yapısına Göre Finansal Göstergelerle İncelenmesi
Ramazan AKBULUT, Ali Sait ALBAYRAK
Araştırmanın amacı finansal bankacılık göstergeleriyle Türkiye’de mülkiyet yapısı açısından bankaların performansını ve bu mülkiyet yapılarının hangi faktörlere göre ayrıştığını incelemektir ...

Küreselleşme, Kapitalizm ve Ulus-Devlet
İlknur TÜRE
Küreselleşme, kökleri XVI.yy.’a kadar götürülebilen ancak son çeyrek yüzyılda özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki büyük gelişme sonucu insanlığın birinci gündem maddesini oluşturan bir süreçtir ... 

Türkiye'de Yerel Yönetim Reformunun Mali Boyutu: Kavramsal Bir Analiz
Hilmi ÜNSAL
Özellikle son 25–30 yıllık süreçte yerel yönetimlerde reform yapılması düşüncesi, sadece Türkiye’de değil dünyada tartışma konusu olmuş bir konudur ...

Çalışma İlişkileri ve Güven
Birgül ÇİFTCİ
Tarihsel değişim sürecine paralel olarak çalışma ilişkileri farklılaşmaktadır. Değişen çalışma ilişkileri bağlamında güven kavramında da bir dönüşüm yaşanmaktadır ...

Global Hizmet Lokasyon Endeksi ve Türkiye
Bekir GÖVDERE
Global ekonomik yapının ve süreçlerin gelişmesi firma davranışlarını da dönüştürmektedir. Günümüzde neredeyse yurtiçi ve yurtdışı ayrımı ortadan kalkmaktadır...

Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri ile Ortaöğretim Öğrencilerinde Şiddet Eğiliminin Tespiti Üzerine Bir Analiz
İ. Esen YILDIRIM, Yasemin KOLDERE AKIN
Bu çalışmada, veri madenciliğinde önemli bir yere sahip olan kümeleme teknikleri tanıtılarak; İstanbul’da öğrenim gören 3468 ortaöğretim öğrencisinden elde edilen verilerle, öğrenciler şiddet eğilimlerine göre gruplandırılmaya...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.