Temmuz 2009

Temmuz 2009
Yıl : 46
Sayı: 533

İç Kapak ve İçindekiler


Firma Yatırımları Üzerinde Kaldıracın Etkisi: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme
Semra KARACAER, Mehmet AYGÜN, Süleyman İÇ
Bu çalışmanın temel amacı, firma yatırım kararları üzerinde kaldıracın etkisini incelemektir. Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymet Borsası’na kayıtlı 110 firmaya ait toplam 492 gözlem sayısından yararlanılmıştır. Ampirik analizlerde...

Finansal Otoritelerin Reorganizasyonu: Twin-Peak Modeli
Tuncay YILDIRAN
Dünyada yaşanan son finansal türbülans diğer hususların yanısıra finansal düzenleme ve denetimin yapısının da yeniden değerlendirilmesine ve optimum bir yapının varlığının sorgulanmasına neden olmuştur ...

Küreselleşme ve Özelleştirme İlişkisine Eleştirel Bir Bakış: Hukuk ve İktisat Yaklaşımı
Tamer ÇETİN
İktisadi araştırmalarda özelleştirme ve küreselleşme arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Bazen özelleştirmenin tek belirleyicisinin küreselleşme olduğu iddia edilmektedir. Küreselleşme sürecinde ülke varlıklarının küresel...

Hisse Senetleri Üzerinde Benzerlik Arayan Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi
Hüseyin AKTÜRK, Serdar KORUKOĞLU, Aybars UĞUR, Kadir ERTAŞ
Bu makalede, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından sağlanmış olan hisse senedi günlük kapanış fiyatı üzerinde bazı istatistiksel işlemler uygulanarak yapılan çalışma hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmada yapılan...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Kalkınmasına Yönelik Politika Önerileri
B.Ali EŞİYOK
Ülkemizin yaşadığı en temel sorunların başında bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan sosyo-ekonomik sorunlar gelmektedir. Geçmiş yıllarda bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar başarılı olamamış,...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.