Aralık 2009

Aralık 2009
Yıl : 46
Sayı: 538

İç Kapak ve İçindekiler


Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
Hakan SARIBAŞ
Bu makalede ekonomik özgürlüklerle iktisadi büyüme arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Piyasa ekonomisini oluşturan varsayımlar ekonomik özgürlükler adı altında toplanır ...

Türkiye’de Enerji Verimliliği Çalışmalarının Kriz Dönemleri Açısından İrdelenmesi
Erhan BİRGİLİ, Ahmet Selçuk DİZKIRICI, Sedat DURMUŞKAYA
Kriz dönemlerinde; işletmelerin iflası, artan işsizlik, yükselen faiz oranları gibi sebeplerle toplumlarda ciddi sosyal ve ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Küreselleşen piyasalar sebebiyle bir ülkeden diğerine sıçrayabilen ve ciddi...

Van’da Tiyatroya Katılım Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
Yasin ACAR, Sacit Hadi AKDEDE
Bu çalışma, ülkemizde alanında yapılan ilk çalışmalardan biri olup, çalışmada tiyatroya gelen izleyicinin profili ve tiyatro talebini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Kültürel farklılıkların ne şekilde sonuca etki edeceğini...

Kanonik Korelasyon Analizi ile İş Tatmini ve Bilgi Yönetimi Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Ortaya Çıkarılması
Çetin BEKTAŞ, Nezih TAYYAR
Bu çalışmada, bilgi yönetimi ve iş tatmini etkileşimini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin (PDEÖS) Personel Tarafından Değerlendirilmesi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Ali GAZİ, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Mehmet TOP, Menderes TARCAN
PDEÖS, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmetinin sunumunda başta sağlık personeli olmak üzere tüm personelin kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teşvik etmek için uyguladığı ...

Hizmet Sektöründe Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Yöntemi ile Ölçülmesi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
Zeynep FİLİZ
Hizmet sektöründeki tüm firmalar gibi bankalar da, artan rekabet karşısında iyi ve kaliteli hizmet sunmak zorundadırlar ..

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.