Ağustos 2010

Ağustos 2010
Yıl : 47
Sayı: 546

İç Kapak ve İçindekiler


Küresel Finansal Krizin Türkiye’nin İhracatı Üzerine Etkilerinin Analizi
Ali Cüneyt ÇETİN
Bu çalışma, 2008 yılının son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran küresel finansal ...

Türkiye’de Reel Döviz Kuru ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi
Erdal DEMİRHAN, Bülent ALTAY, Ahmet İNKAYA
Reel döviz kurundaki hareketler, gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret açığını belirleyenönemli bir faktördür ...

Öncü Göstergeler Yaklaşımıyla Türkiye’de 2008 Krizinin Değerlendirilmesi
Hüseyin KARAKAYALI, Ferhan SAYIN
Bu çalışmanın amacı, Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (KLR) (1998) tarafından geliştirilen “Öncü Göstergeler Yaklaşımı”nı esas alarak ... 

Türk İmalat Sektörünün Etkinliğine Krizlerin Etkileri: 1998-2008 Dönemi
Bekir ELMAS, Emre YAKUT
Günümüz koşullarında artan rekabet ortamı, firmaların etkinliklerini dikkate alarak değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır

Yeniden Yapılandırma Sonrasında Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik: Yerli-Yabancı Banka Karşılaştırması (2002-2008)
Tuncay ÇELİK
Teorik olarak bir sektörde piyasaya yeni firma girişlerinin, o sektörde yoğunlaşma oranını düşürerek rekabeti arttıracağı varsayılmaktadır ...

Değişen Finansal Konjonktür İçinde Türk Bankacılık Sektörünün Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Belirleyicileri
Ömer KARA, Selin TEMEL, Cem KILIÇ
Türk Bankacılık Sektörü’nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yılından bu yana 3 kat arttığı görülmektedir. Bankaların, kâra katkısı yüksek olan bu gelirlere verdiği önemin gerek Avrupa Birliği ülkelerinde...

2008 Küresel Finansal Kriz ve Türkiye: Makro Ekonomik Göstergelerin Kümeleme Yöntemi ile Analizi
Seval MUTLU ÇAMOĞLU, Gönül YÜCE, Merter AKINCI
Küreselleşme, maddi ve manevi değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin milli sınırları aşarak dünya çapında hızla yayılması anlamına gelmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile soğuk savaşın bitmesi,...

İşsizlerin Bakış Açısıyla Ekonomik Kriz Sonrasında Bursa Özel Sektöründe İstihdam
Hamit PALABIYIK, Sanem BERKÜN
2008 yılının son dönemlerinde ortaya çıkan küresel ekonomik kriz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm ülkeleri derinden etkilemiştir ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.