Eylül 2010

Eylül 2010
Yıl : 47
Sayı: 547

İç Kapak ve İçindekiler


Enerji Fiyat Değişmelerinin Ulusal Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Aziz BOSTAN, Serap ÜRÜT KELLECİ
Bu çalışmanın amacı, üretim sürecinin temel girdisini temin eden enerji fiyatlarının ülkelerin rekabet gücü üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın ilk aşamasında, rekabet gücüne ilişkin temel tanımlamalar yapılmış,...

Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat: Nedensellik Analizi, 1928-2006
Bilal SAVAŞ
Bu makale eşbütünleşme ve hata düzeltme modellerini kullanarak, Türkiye’de 1928-2006 döneminde ekonomik büyüme, beşeri sermaye stoku ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisini incelemektedir...

Hizmet Kalitesi Ölçümüne Yönelik Değerleme ve E Hizmetlerde Bir Ampirik Araştırma
Ahmet ŞEKERKAYA
Sektörde önemli bir paya sahip olan hizmetler; teknolojik gelişmeler paralelinde e hizmetlerinde katkısıyla farklı bir boyut kazanmıştır ... 

Sosyal Piyasa Ekonomisinin Günümüz Koşullarında Rekabet Edebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
Ömer ŞANLIOĞLU
2. Dünya Savaşı sonrasından itibaren Almanya’da uygulanan sosyal piyasa ekonomisi başarılı bir iktisat politikası modeli olarak değerlendirilmektedir...

Kredili İşlemler ve Küresel Kriz Açısından İMKB’de Açığa Satış İşlemleri
Yener COŞKUN
ABD sermaye piyasalarında gerçekleştirilen riskli borsa işlemlerinin krizin nedenleri arasında gösterilmesi, söz konusu işlemlerin mercek altına alınmasına neden olmuştur. Bu kapsamda ABD ve İngiltere başta olmak üzere; spekülatif...

Çalışanların Öfke Duyguları ve İfade Şekilleri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
A. Sinan ÜNSAR, Nuray ÇAPKIN
Öfke, günlük hayatta yaşanan bir süreç olarak değerlendirildiğinde bir çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Öfkeli olan bir birey öfke anında normalken sergilemeyeceği davranışları gerçekleştirmekte veya söylemeyeceği sözleri...

Türkiye’de Yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirmesi
Emine FIRAT
Ülkeleri krize götüren ekonomik dengesizlikler arasında; cari işlemler açığı, dış ticaret bilançosu açığı, yüksek enflasyon, kur politikaları, ulusal paranın aşırı değerlenmesi, kamu finansman açığı gibi makro ekonomik nedenler...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.