Ekim 2010

Ekim 2010
Yıl : 47
Sayı: 548

İç Kapak ve İçindekiler


Kamu Dış Borç Piyasalarının Varlığı ve Reform Teklifleri
Cengiz Samur
Kamu dış borç piyasaları devletler ile özel kişilerin buluştuğu uluslararası borç piyasalarıdır. Bu piyasaların 3 ana unsuru vardır: Kreditörler, devletler, ödünç verilecek finansal fonlar. Kamu dış borç piyasalarının varlığını...

Montesquieu’da Özgürlük ve Cumhuriyetçilik
Bünyamin BEZCİ, Fikret ÇELİK
Çalışma Montesquieu’ da siyasal özgürlük konusunu güçler ayrılığı ilkesinin bir sonucu olarak ele almaktadır. Fakat güçler ayrılığı Montesquieu’ nun metinlerinin bir yüzünü oluşturmaktadır...

Siyasal İstikrar Açısından Başkanlık ve Parlamenter Sistemler
Zeynel Abidin KILINÇ
Bu çalışmada başkanlık ve parlamenter sistemler siyasal istikrar açısından analiz edilmekte ve sistem türü ile istikrar arasındaki ilişkinin tayin edici olmadığı; siyasal istikrarın daha çok anayasal temeller üzerinde uzlaşma,...

Çin Ekonomisinde Para ve Döviz Politikası
Sayım IŞIK, Y. Koray DUMAN
Bugün küresel krizin büyüklüğü ve yol açtığı belirsizlikler ve riskler, ciddi ekonomik, sosyal ve politik sorunlara yol açmaktadır

Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisinin Eş Bütünleşme Analizi: Yapısal Kırılmaların Önemi
Umut HALAÇ, Gülüzar KURT GÜMÜŞ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye hisse senetleri piyasası (İMKB-100) ile döviz kuru (ABD doları) arasındaki ilişkinin uzun dönem dinamiklerini ortaya koymaktır ...

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
Nagehan KESKİN, Başak KARŞIYAKALI
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik boyutunu, zaman serisi verilerine dayalı yöntemlerle analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de finansal gelişme ile ekonomik...

Vergi Uygulamaları Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışlarının Tespiti: Zonguldak İli Örneği
Muhlis BAĞDİGEN, Arzu ERDOĞAN
Mülkiyet haklarına anayasal bir müdahale olan ve karşılıksız olarak ödenen vergi, mükellef açısından maddi bir külfettir. Bu külfetin, onun tutum ve davranışlarına yansıması da kaçınılmaz bir olgudur...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.