Aralık 2010

Aralık 2010
Yıl : 47
Sayı: 550

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’ye Makro Ekonomik Etkileri Bakımından 2008 Küresel Krizi
Osman Nuri ARAS
Bu çalışma ile 2008 küresel ekonomik krizinin Türkiye ekonomisini etkileme kanallarının, ülkenin makro ekonomik yapısının krizden etkilenme derecesinin ve ülkede yaşanan 2001 krizi sonrası ekonomik yapıda gerçekleştirilen çeşitli...

Para Krizi Modelleri: Türkiye 2001 Krizi Örneği
M. Kutluğhan Savaş ÖKTE
Bu makale, para krizi modellerinin yardımıyla Türkiye ekonomisindeki 2001 finansal krizinin nedenlerini araştırmaktadır...

2007 Finansal Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Türkiye’deki Ticari Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Değerlendirilmesi
Nuray GİRGİNER
Bu çalışmanın amacı, 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan küresel finansal krizin Türkiye’deki ticari bankaların performansı üzerindeki etkilerini kriz öncesi ve sonrası birer yılı dikkate alarak üç yıllık dönem itibariyle...

Yoksul Ülkelerde Dış Borçların Sürdürülebilirliği Ve Uluslararası Girişimler: Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifi
Güven DELİCE, Nihat IŞIK
Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ’ler) için borç yükünü hafifletme ve sürdürülebilir borç yönetimi konuları uluslararası platformda çeşitli düzeylerde ele alınmaktadır

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Dünyanın Diğer Önemli Borsalarından Ayrışıyor mu?
İsmet ATEŞ, Yusuf KADERLİ
Küreselleşme sürecinin tüm dünyada büyük bir hız kazanması ile birlikte, dünya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de çok gelişmiş ve bu ülkelerdeki sermaye piyasaları da büyük bir hızla birbirlerine entegre olmaya başlamışlardır...

2001 Finansal Krizi’nin Halka Arz Piyasalarında Yatırım Bankası ve Denetim Firması İtibar Algılamasına Etkisi: İMKB Örneği
Bünyamin ER
Bu çalışmanın amacı, 2001 Finansal krizinin hem yatırım bankalarının ve denetim firmalarının kendi içerisindeki itibar hassasiyetleri üzerinde hem de ilk halka arz firmalarının yatırım bankalarına ve denetim firmalarına karşı itibar...

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi
Begüm Erdil ŞAHİN
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermaye kaynağıdır. Bu yatırımlar sermaye sağlamanın yanında ekonomik büyümeyi, ihracatı, istihdamı olumlu yönde etkiler ve teknik bilgi, üretim, yönetim...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.