Mayıs 2011

Mayıs 2011
Yıl : 48
Sayı: 555

İç Kapak ve İçindekiler


Çok Değişkenli Rejim Değişimi Modelleri ile Türkiye’de Durgunlukların Analizi
K. Batu TUNAY
Bu çalışmada, Türkiye’de durgunlukların MDVAB ve SBMD VAB modelleriyle analiz edilmeleri ve temel özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 1987:1 ve 2010:4 dönemi üç aylık verileri kullanılarak yapılan tahminlerde, durgunluk ve...

Yolsuzluğun Ölçülmesi Sorunu ve Opasite Endeksi
Özge UYSAL
Negatif dışsallıklar yayan kamusal bir kötülük olarak nitelendirilen yolsuzluk kamu ekonomisinin inceleme alanına girmektedir. Yolsuzluğun bir ülkedeki gelişimini inceleyip diğer ülkelerle karşılaştırma yapabilmek için yolsuzluğun...

Örgüt İçi Stres Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Eğitim Diş Hastanesinde Çalışan Diş Hekimleri Üzerine Bir Uygulama
Levent B. KIDAK
Bu çalışma, diş hekimlerinin örgüt içi stres kaynaklarını belirlemek ve bulunan stres kaynaklarının işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evreni İzmir Eğitim...

Doğrudan Yabancı Yatırımları Açıklayan Teoriler Üzerine Bir İnceleme
E.Yasemin BOZDAĞLIOĞLU
Çalışmanın amacı, Türk ticari bankacılık sektörünün performansını CAMELS derecelendirme sistemiyle analiz etmektir. Ayrıca, çalışma, CAMELS sisteminin bankacılık krizlerini tahmin etmedeki başarılı olup olamayacağını test...

Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri: Hedonik Fiyatlandırma Modeli
Cüneyt Yenal KESBİÇ, Ozan BAHAR, Ercan BALDEMİR, Mustafa İNCİ
Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile heterojen bir malı oluşturan karakteristiklerin her birinin fiyat üzerindeki etkisi tahmin edilmektedir. Bu tahminler, Modelde, heterojen bir malın fiyatının, onu oluşturan farklı niteliklerin piyasa fiyatları...

Ar-Ge ve İnovasyon Açısından İzmir KOBİ'lerinin Durumu
Serdal TEMEL, R. Cengiz AKDENİZ, Fazilet VARDAR SUKAN
Ülkelerin ekonomik gelişmesinde en önemli unsurlardan birisi de, Üniversite-Sanayi arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması ve bu yolla bilginin ekonomik değere dönüştürülmesidir. Bu çalışmada İzmir’de faaliyet...

Çalışanların Psikolojik Refah Algılarının Önemi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
Zeliha SEÇKİN
Örgütlerin en temel sorunlarından biri çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini örgütün amaçları doğrultusunda organize etmelerini sağlamaktır. Örgütlerin sürdürülebilir rekabet gücü de buna bağlı hale gelmektedir. Örgütten...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.