Haziran 2011

Haziran 2011
Yıl : 48
Sayı: 556

İç Kapak ve İçindekiler


“Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”: AK PARTİ’nin Yol Hikayesi
İsmail ÇAĞLAR
Bu makale yaklaşan genel seçimler öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dayandığı siyasal ve toplumsal tarihsellikleri analiz etmektedir. Bu alandaki akademik açıklamaları reddetmemekle birlikte bu makale sosyal tarih ve siyasi tarihin...

Makro İhtiyat Politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2011 Para Politikası
Erkan TOKUCU, Murat AYKIRI
1990’lardan sonra merkez bankalarının öncelikli görevlerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğuna yönelik geniş bir uzlaşı mevcuttur. Ancak, merkez bankaları, fiyat istikrarını sağlama görevlerinin yanında finansal istikrarı...

Risk Algısının Tarihsel Gelişimi
Mehmet SARAÇ, Mehmet Burak KAHYAOĞLU
Riskin hayatımızda kaçınılmaz bir yeri olmakla birlikte insanların risk kavramına bakış açısı zaman içerisinde değişiklik göstermiş ve bu bakış açısındaki değişim modern toplumlar ile geleneksel toplumlar arasındaki ayrıştırıcı...

Alman Dış Politikasının Temel Belirleyicileri: Tarih, Ekonomi ve Güvenlik
Kemal İNAT
Bu makalede dünyanın, özellikle ekonomik açıdan bakıldığında en güçlü ülkelerinden biri olan Almanya’nın dış politikasının şekillenmesinde hangi faktörlerin daha fazla belirleyici olduğu sorusuna cevap aranmıştır ...

Türkiye’de Beklenen Enflasyon İle Enflasyon Beklentilerini Etkileyen Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Testi
İlkay Öner BADURLAR
Ekonomik birimler enflasyon beklentilerini oluştururken, gerçekleşen geçmiş dönem enflasyon oranı, hedeflenen enflasyon oranı, ekonomik faaliyet, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler ve ülkenin risk primi gibi makro ekonomik değişkenlerden...

Tarımsal Fiyatlarda Hedefi Aşma Hipotezi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel ARDL Analizi
Şaban NAZLIOĞLU
Tarımsal fiyatlarda hedefi aşma hipotezi, genişletici para politikasının tarımsal fiyatlar üzerinde etkisinin kısa dönemde pozitif, uzun dönemde ise, paranın yansız -tarımsal fiyatlardaki artışın uzun dönemde para arzındaki artışa...

Banka Portföyündeki Kamu Borçlanma Senetlerinin, TMS 39 Kapsamındaki Finansal Araç Kategorizasyonlarına Göre Simüle Edilen Portföylerde Değerlemesi ve Değerleme Sonuçlarının Analizi
Mehmet İSLAMOĞLU, Ferudun KAYA
Bu makalede optimal menkul kıymet portföyünün seçimine ilişkin kararın verilmesine katkı sunmak amacıyla sanal portföyler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu portföylere hesaplanan itfa edilmiş maliyetler ve gerçekleşmiş piyasa fiyatları...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.