Temmuz 2011

Temmuz 2011
Yıl : 48
Sayı: 557

İç Kapak ve İçindekiler


Ayrıştırma Analizi Yardımıyla Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim: 1985-2002
Başak KARŞIYAKALI
Bu çalışmada Türkiye Ekonomisinde büyümenin kaynakları, ekonominin talep kısmını konu edinen yaklaşımlar çerçevesinde analiz edilmektedir. Girdi-çıktı tabloları ve ayrıştırma analizleri yardımıyla büyümenin kaynakları beş...

Politik Konjonktür Dalgalanmaları: Kuram ve Türkiye Örneği
Osman Cenk KANCA
Politik konjonktürel dalgalanmalar teorisi, iktidarın seçim zamanında yeniden seçilebilmeyi kesinleştirebilmek amacıyla ekonomik ve politik avantajlar sağlamak için ekonomiyi maliye ve para politikası araçlarıyla etkileyerek makro ekonomik...

Ekolojik Kirliliğin Gayrimenkul Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Yatağan Termik Santrali Örneği
Cüneyt Yenal KESBİÇ, Aylin Çiğdem KÖNE, Ercan BALDEMİR, Mustafa İNCİ
Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile heterojen bir malı oluşturan karakteristiklerin her birinin fiyat üzerindeki etkisi tahminlenebilir. Bu çalışmada hedonik fiyatlandırma modelleri ile hava kirliliği, deniz kirliliği gibi çevresel karakteristiklerin...

İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalmalarını Etkileyen Faktörler
Murat KARAÖZ, Mesut ALBENİ, Hakan DEMİRGİL
Bu çalışma, İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞ-GEM) faaliyet gösteren yeni kurulmuş firmaların hayatta kalma çabalarını etkileyen temel faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. ..

Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Yakınsama Modeli
Meryem SAMIRKAŞ, Ozan BAHAR
Bir ülkenin gelişmiş ve azgelişmiş bölgeleri arasındaki ekonomik dengesizliklerin azaltılması ile sağlamış olduğu gelir arttırıcı ve istihdam yaratıcı etkisiyle turizm sektörü, dünya ekonomisinde bugün gelinen noktada çok önemli...

Kurumsal Yönetimin İşletmelerin Finansal Yapısına Etkileri: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) Üzerine Bir İnceleme
Hüseyin DALĞAR, İsmail ÇELİK
Etkin bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmanın işletme ile ilgili tüm taraflara sağlayacağı çok önemli faydaların yanı sıra, işletmenin finansal yapısına da olumlu şekilde yansıması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda çalışmada...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.