Eylül 2011

Eylül 2011
Yıl : 48
Sayı: 559

İç Kapak ve İçindekiler


Refah Devleti Kavramı ve Türkiye’de Refah Devleti Uygulamaları
Cemil RAKICI, Tarık Zeki YILMAZ
Kapitalist sistemin ortaya çıkardığı bir sorun olan gelir eşitsizliği, kimi zaman muhtaç durumda kalmaya kadar varabilmektedir. Refah devleti, söz konusu eşitsizliği gidermek ve insanlara onurlu bir yaşam sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır...

Küçük Ada Ekonomilerinde Ekonomik Büyümenin Makroekonomik Belirleyicileri: KKTC ve GKRY Örneği
Orhan ÇOBAN, Mustafa GERÇEKER
Globalleşme süreciyle birlikte ülkelerarası faktör hareketliliğinin artması, iktisat politikalarının sorgulanmasını gerektirmiştir. Ülke örneklerinden hareketle makro ekonomik indikatörlerin ekonomik büyüme üzerine olan etkilerini...

Türkiye’de Çok Partili Rejime Geçişten Sonra Tek Parti İktidarlarının Ekonomik Büyüme Performansları
Abdullah TAKIM, M. Said CEYHAN
Ülke refahının göstergelerinden biri olan ekonomik büyüme, iktisat politikalarının temel önceliklerindendir...

Lyotard, Baudrillard Ve Foucault’nun Düşünceleri Işığında Postmodernizmi Anlamaya Çalışmak
Dilek MEMİŞOĞLU, H.Bahadır ESER, Orhan ADIGÜZEL
Modernizm; Rönesans, Reform ve Aydınlanma felsefesinden kaynaklanmış ve muhakeme, akılcılık ve bilimi temel almıştır...

Ticari Bankalarda Maliyet Etkinliği, Teknolojik İlerlemeler, Ölçek ve Alan Ekonomileri: Türk Ticari Bankacılık Sektörünün Analizi
Erişah ARICAN, K. Batu TUNAY
Bu çalışma, Türk Bankacılık Sektöründe 1997- 2010 döneminde maliyet etkinliği, teknolojik ilerleme, ölçek ve alan ekonomilerini analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışmada ekonometrik analiz yöntemleri olarak ölçekleri belirlemek...

Sigorta Sektöründe Rasyo Analizi Yöntemi İle Finansal Yapının İncelenmesi ve İMKB'de İşlem Gören Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
Şeref KALAYCI, Tayfun YILMAZ
Sigorta şirketleri, topladıkları primler karşılığında sigortalıların gelecekte karşılaşabilecekleri maddi hasarları ödemeyi taahhüt ederler. Aynı tür risklerle karşı karşıya bulunan birçok kişi, riskin gerçekleşmesiyle...

Firma Performansının Belirlenmesinde İç Girişimciliğin Rolü - ISO 500 Üzerinde Bir Araştırma
Esra B. BULGURCU GÜREL
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de iç girişimciliğin işletme performansı üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışma, Türkiye’de İSO 500 işletmelerinde,2009 yılı itibariyle yapılmıştır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.