Aralık 2011

Aralık 2011
Yıl : 48
Sayı: 562

İç Kapak ve İçindekiler


2008-2009 Dünya Ekonomik Krizi ve BRIC Ülkeleri
Savaş ERDOĞAN, Fatih MANGIR
Küresel ekonomik krizin gelecek yıllara bıraktığı en önemli miraslardan biri Neoliberal küreselleşmenin geleceğinin ne olacağı yönündedir. Bu süreçte küresel ekonominin liderleri ve ülke ekonomilerinin performansları da yakından...

Yeşil Ekonominin Dinamikleri: Yeşil İşler ve Beceriler
Ceyda ÖZSOY
Yeşil ekonomi, ekonominin yenilenebilir enerji, araştırma-geliştirme, yapım-inşaat, ulaştırma, sanayi, tarım ve ormancılık gibi kilit sektörlerinde hayata geçirilebilmektedir. Düşük karbonlu ve sürdürülebilir ekonomilerde çevre...

TTürkiye Ekonomisinde Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Sınır Testi Yaklaşımı
İsmet GÖÇER, Mehmet MERCAN
Türkiye ekonomisinde sıkça gündeme gelen ve tartışılan cari işlemler açığı, ekonominin en önemli konularından ve krizlerin temel nedenlerinden biridir.

Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkinin VAR Analizi ile İncelenmesi (1998–2011)
Koray DUMAN, Murat BELKE
Bu çalışma, bütçe ve cari işlem açıkları arasındaki nedensellik ilişkisini ve nedenselliğin yönünü Türkiye için araştırmaktadır...

Gelişmekte Olan Piyasalarda Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Ali BAYRAKDAROĞLU
Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan piyasalarda firmaya özgü sermaye yapısı belirleyicilerinin sermaye yapısı kararlarını açıklamada kullanılan teorileri destekleyip desteklemediğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2000-2009...

Tüketicilerin Alışverişten Sofraya Gıda Güvenliğine Yönelik Tutum ve Davranışları
Aydan BEKAR,  Burhan KILIÇ
Bu çalışma; tüketicilerin gıda satın almadan evde tüketimine kadar her aşamada gıda güvenliğini sağlamaya yönelik tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür....

Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörüne Etkileri; Türkiye Örneği
Aziz BOSTAN, Mehmet BÖLÜKBAŞ
2008’de ABD’deki mortgage kredilerinden kaynaklanan ve türev piyasalarının büyümesi ile etkisini artıran finansal kriz kısa süre içinde küresel bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı küresel finansal krize neden olan faktörleri...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.