Ocak 2012

Ocak 2012
Yıl : 49
Sayı: 563

İç Kapak ve İçindekiler


Amerika Birleşik Devletleri’nin İktisadi Büyümesinin Nedenleri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi
Mehmet Lütfi ARSLAN
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri ile kıyaslandığında önemli sayılabilecek bir ekonomik etkinliğe sahip değildi. ...

Türk Sermaye Piyasasında Faizsiz Yatırım Araçlarının Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Dönük Bir Bakış
Mustafa K. YILMAZ
Bu çalışma, Türk sermaye piyasasının derinlik kazanmasında önemli bir rol oynayacağına inanılan faizsiz finansal araçların ülkemizde geliştirilmesine ışık tutmayı hedeflemektedir....

Lojistik Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutlarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkileri
Fatma DEMİRCİ OREL, Gülsün NAKIBOĞLU, Latif OYGÜR
Global ekonominin ve rekabetin bir sonucu olarak uzmanlaşma, dış kaynaklardan yararlanma ve bunlara bağlı olarak karmaşık ağ yapılı tedarik zincirleri ile çalışmanın önemi hızla artmaktadır

Arbitraj Fiyatlama Teorisi (APT) ve Arbitraj Fiyatlama Teorisinin İMKB’de Geçerliliğinin Test Edilmesi
Samet GÜNAY
Arbitraj Fiyatlama Teorisinin (APT) İMKB’de geçerliliğinin sınandığı bu çalışmada ilk olarak APT’ne ilişkin bilgi verilmiş ve ikinci kısımda ise APT’nin İMKB’deki geçerliliğin çoklu doğrusal regresyon analizi ve sonrasında...

TDemografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Aşırı Güven Bilişsel Önyargısı Üzerindeki Etkisi: İMKB Bireysel Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Analiz
Mehmet Burak KAHYAOĞLU
Bireysel yatırımcıların risk algıları kişilik özellikleri, sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile psikolojik faktörlerden etkilenmektedir. Birbirleriyle etkileşim halinde olan bu faktörler yatırımcının risk algısı üzerinde eş zamanlı...

İşletmelerde İş Gören Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları: Bir Alan Araştırması
A.Sinan ÜNSAR
Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki iş güvenliği ile ilgili yaklaşımları, sorunları ve belirsizlikleri ortaya koymaktır. Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan tekstil işletmelerinde görev yapan...

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik ve Girişimciliğin Finansmanına Yönelik Algıları Üzerine Bir Saha Çalışması
Kadir ÜÇAY, Aydın ŞENOL
Bu çalışmada iki farklı bölgedeki iki üniversitenin Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimini aldıkları mesleki derslerin girişimcilik ve girişimciliğin finansmanı konusundaki düşünce ve eğilimlerine katkı sağlayıp sağlamadığı...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.