Mart 2012

Mart 2012
Yıl : 49
Sayı: 565

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’nin Dış Ticaret Akımlarını Belirleyen Etmenler: Panel Çekim Modeli Yaklaşımı
Tuna DİNÇ
Bu çalışma, Türkiye’nin ticaret partnerleriyle arasındaki ikili ticaret akımlarının belirleyicilerini panel çekim modeli yaklaşımı kullanılarak incelemektedir ...

Türkiye İçin Beveridge Eğrisi ve Emek Piyasası Üzerine Bir İnceleme
Seymur AĞAYEV, Ali BORA
Açık iş oranı ile işsizlik oranı arasında negatif bir ilişki olduğunu ifade eden Beveridge eğrisi, emek piyasasında uyumsuzluk sorunun arkasında yatan nedenleri

Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman: “Sosyal Belediyecilik”
Serhat ÖZGÖKÇELER, Doğan BIÇKI
Günümüz dünyasında önde gelen kentsel sorunlardan birisi kentsel yoksulluktur. Bu nedenle gerek merkezî yöntemler gerekse yerel yönetimler, yoksullukla mücadele kapasitelerini artıracak yeni yöntemler bulma arayışındadırlar. Bu bağlamda...

Türkiye’de Banka Denetimi
Fikret KARTAL
Yaşanan son küresel ekonomik krizle birlikte bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi konusu, ulusal boyutun ötesinde, uluslararası anlamda yoğun şekilde yeniden gündeme taşınmıştır...

Bilgi Paylaşımı, Alıcı-tedarikçi İlişkisi ve Tedarikçi Performansı: Bir Saha Çalışması
Mustafa Cahid ÜNĞAN
Çalışmada firma-tedarikçi arasında bilgi paylaşımı, alıcı-tedarikçi ilişkisi ve tedarikçi performansı arasındaki ilişkiler incelenmiştir...

Türkiye’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama: Yasal Çerçeve ve Stratejik Planlama Süreci
Metin SAĞLAM
Stratejik planlama, günümüzde kamu kesiminde yer alan idarelerde uygulanmaya başlanan bir yönetim aracıdır. Türkiye’de kamu kesiminin mali yönetimi ile ilgili olarak kamu idarelerinde stratejik planlama uygulanmasına 2003 yılında çıkarılan...

Statik ve Dinamik Optimal Vergileme
Taner TURAN
Hükümet harcamalarının finanse edilmesi için ihtiyaç duyulan vergi gelirlerinin ekonomik aktivite üzerinde en az bozulmaya neden olacak şekilde toplanması toplumsal refah açısından çok önemlidir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.