Nisan 2012

Nisan 2012
Yıl : 49
Sayı: 566

İç Kapak ve İçindekiler


J. S. Mill ve Müzakereci Demokrasi
Zeynel Abidin KILINÇ
Müzakereci demokrasi modeli mevcut liberal demokrasi modelini siyasal katılımı kısıtlamak ve önemsizleştirmek, kamusal kararları sayısal çoğunluk kriteri ile alarak meşruiyet ve temsil problemlerine yol açmak ve ortak yararı/iyiyi göz...

Bütçe Sürecinde Orta Vadeli Mali Planlama Yaklaşımının Tutarlılığının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Kamil TÜĞEN
Orta vadeli harcama sistemi, özü itibariyle çok yıllı harcama planı uygulaması olup, erişilebilir kaynaklarla gelecek bütçe gerekliliklerini düzenleme ve uygulanacak politika değişikliklerini ve yeni programları etkileyen bir kaynak...

Küreselleşme: Siyasal Meşruiyetin Yeniden Yapılandırılması
Bünyamin BEZCİ, Dilşat Türkmenoğlu KÖSE
Yirminci yüzyılın sonlarında toplumsal ve siyasal değişme formu olarak ortaya çıkan küreselleşme siyaseti yeniden yapılandırmaktadır. Kapitalist ulus-devlet olarak meşruiyetini kökleştiren modern dünyanın siyasal formu ekonomik...

Finansal Yatırımlarda Risk Ayrıştırması: Bir İMKB Uygulaması
Hakan SARITAŞ, Yusuf KAYA
Yatırımcıların daha fazla getiri arayışı neticesinde doğan ve hızlı bir şekilde gelişen sermaye piyasaları, fon sahipleri için ellerindeki fonları minimum risk maksimum kazanç çerçevesinde değerlendirebilecekleri bir piyasa olmuştur...

Bulanık Kümeleme ve Diskriminant Analizi Yardımıyla İnsani Gelişmişlik Endeksine Alternatif Bir Yaklaşım
Nida GÖKÇE, Hatice ÖZKOÇ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990 yılından beri her yıl yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi ülkelerin bu anlamda bir değerlendirmesini yapmaktadır. Endeks yardımıyla ülkelerin gelişmişliklerine ait yıllık değişimler...

Ortadoğu’da ‘Dönüşüm’: Demokrasinin Çıkmazı
Seda ÜNSAR
Toplumsal yapılardan kopuk, hatta toplumu boyunduruğuna almış bir piyasa ekonomisi, Polanyi’nin ifadesiyle, en başından beri, ütopik ve karanlık bir siyasi projedir. 2008’den beri dünya-ekonominin yaşadığı kriz, siyasi konjektürü de...

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Bölüm 29 Kapsamında Gelir Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi: Teorik Yaklaşım
A. Fatih DALKILIÇ
KOBİ TFRS’nin 29. bölümü “Gelir Vergileri” adını taşımakta ve işletmenin karı üzerinden hesaplanan verginin nasıl muhasebeleştirileceğinin yanısıra, raporlama standardı ve vergi otoritesinin kuralları nedeniyle ortaya çıkan farklı...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.