Eylül 2012

Eylül 2012
Yıl : 49
Sayı: 571

İç Kapak ve İçindekiler


Bir Dış Politika Aracı Olarak Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme
Zafer AKBAŞ, Hakan TUNA
Bu çalışmada uluslararası politikada yumuşak gücün artan öneminin vurgulanması ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkisi Türkiye örneğinden hareketle anlatılmaya çalışılmıştır....

Toplumsal Paradigmadaki Değişimler Bağlamında Tüketim Diyalektiğine Bakış
Aytekin FIRAT, Özgür TUNÇEL, Işıl ARIKAN SALTIK, Kemal Y. KUTUCUOĞLU
Bu çalışmanın amacı, toplumsal paradigmalardaki değişimler ışığında tüketim olgusunu diyalektik bir mercek altında incelemektir ...

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ulusal ve Yabancı Sermayeli Bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı Açısından Değerlendirilmesi
Hakan SARITAŞ, Altan GÖKÇE
Günümüzde finansal krizlerin ulusal boyutta kalmayarak küresel çapta birçok ülkeyi etkilemesi ve finans sektöründe rekabetin giderek artması nedeniyle, bankacılık sektöründe sağlam bir finansal yapı artarak (ya da artan oranda) öne çıkan...

Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Ahlakına Ait Tutumlarının Belirlenmesi: Edirne İli Örneği
Agah Sinan ÜNSAR, Sinan HOZER
Meslek ahlakı, belli bir mesleğe üye olan kişilerin mensubu oldukları mesleğe ait geliştirdikleri ve herkes tarafından uyulan, yerine getirilen kural ve ilkeler bütünüdür. ...

KOBİ Finansal Raporlama Standardının Etkin Olarak Uygulanabilmesine Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler
Hülya CENGİZ
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) küçük orta büyüklükteki işletmelerin finansal raporlamasında uygulama birliği sağlamak ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının kullanımını arttırmak amacıyla KOBİ Finansal...

Türkiye’de Girişim Sermayesi ve KOBİ’lerde Uygulanabilirliği: Konya İlinde Bir Uygulama
Mehmet SARAÇ, Ali Necmettin CAN
Girişim sermayesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sanayinin can damarı sayılan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) gittikçe artan rekabet ortamında büyüyebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için çok önemli olmasına karşılık,...

Tobin Vergisi
Saliha ÇINAR, A.Kerim GÖK
70’li yıllarda sabit döviz kuru sistemi üzerine kurulu olan sistem çökmesi sonucu finansal piyasalarda çok ciddi yapısal değişikler yaşanmıştır. Kısa vadeli sermaye hareketleri; çok kısa süreler içinde ülke içine girebilen aynı...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.