Ekim 2012

Ekim 2012
Yıl : 49
Sayı: 572

İç Kapak ve İçindekiler


Finansal Krizlerin İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Ekonomisi Yanılsaması
Volkan ALPTEKİN, Doğan UYSAL
İktisadi krizlerin istihdam üzerindeki etkisinin bilinmesi makro anlamdaki politikaların tasarımında oldukça önemlidir. Bu etki literatürde ciddi bir şekilde araştırılmamıştır. Bu çalışmada müdahale analizi kullanılarak Türkiye ekonomisi...

Türkiye’de Döviz Kuru - Enflasyon Etkileşiminin Para Politikası Üzerine Etkileri
Üzeyir AYDIN, Oğuz KARA
Döviz kurları ile enflasyon arasındaki ilişki, özellikle Türkiye gibi fiyat istikrarını hedefleyen gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından son derece önemli bir faktördür. Söz konusu ilişkinin temelinde, döviz kurundaki değişmelerin,...

2011 Yılı İnsani Kalkınma Göstergeleri Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması
Alpaslan SEREL, Hicran SEREL
Bu çalışmada 18 temel insani kalkınma göstergesi çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak analizi yapılmıştır. Karşılaştırmalar yapılırken AB’nin eski üyeleri AB-15 ve 1 Mayıs 2004’de AB’ye yeni...

Birleşme ve Satın Almaların İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi
Kenan İLARSLAN, Rıza AŞIKOĞLU
Bu çalışmada amaç, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin işletmelerin finansal performansı üzerinde herhangi bir değişme meydana getirip getirmediğinin incelenmesidir ...

Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi: Yöneticilerin Kriz Yönetimi Yaklaşımına Yönelik Bir Uygulama
Zeki AKINCI, Murat KAYALAR, Osman Nuri DEMİREL
Konaklama işletmelerinin krizden olumsuz yönde etkilenmesinde, yöneticilerin krize ve kriz yönetimine karşı yaklaşımları önemli bir rol oynamaktadır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.