Kasım 2012

Kasım 2012
Yıl : 49
Sayı: 573

İç Kapak ve İçindekiler


Orijinal Günah Göstergelerinde Kurumsal Yapı ve Yurt İçi Borçlanma Piyasasının Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Harun BAL, Pınar ÖZDEMİR
Orijinal günah, Eichengreen, Hausmann ve Panizza tarafından kendi parası cinsinden boçlanamayan ülkelerin durumunu açıklayabilmek amacıyla literatüre kazandırılmış bir kavramdır....

Türkiye’de İstihdam Politikalarının Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Etkinlik Analizi
Noyan AYDIN
İşsizlik tüm dünyanın ortak bir sorunudur. Bu anlamda, işsizliği azaltmaya ve istihdamı artırmaya yönelik politikalar dünyanın genelinde benzer biçimde uygulanmakta, ancak farklı sonuçlar alınmaktadır...

Kriz Ortamında Turizm İşletmelerinin Pazarlama Anlayışındaki Farklılıklar: Mısır ve Tunus Siyasal Krizlerinin Türkiye’ye Yansıması
Burhanettin ZENGİN, İsmail ŞAHİN
Bu araştırmada, Mısır ve Tunus'taki söz konusu krizler örnek alınarak küresel krizlerin neden olduğu belirsizlik ortamında turizm işletmelerinde ne tür pazarlama stratejilerinin önem kazandığı ve küresel krizin turizm işletmelerinde...

Para İkamesi ve Para İkamesinin Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Uygulama (1990-2010 Türkiye Örneği)
Erkan DEMİRBAŞ, M. Veysel KAYA
Bu çalışmanın amacı reel efektif kur endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Brüt Döviz Rezervi, faiz oranı farkı, kamu kesimi borçlanma gereği ile para ikamesi arasındaki nedensellik ilişkisini incelemektir...

Merkeziyetçilikten Hiyerarşik Yönetişime: Polonya’da Bölge Politikala
Aziz TUNCER
1989 sonrasında, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde önceki yıllardaki yönetimin hantallık ve verimsizlik gibi olumsuzlukları merkeziyetçi yönetim yapıları ile özdeşleştirilmekteydi. Bu yaygın kanaat ademi merkeziyetçi reformlar için uygun...

Altı Sigma Müşteri Değeri Projelerinin Seçiminde Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) Yaklaşımının Kullanılması
Onur ÖZVERİ, A. Cansu GÖK
Altı Sigma yöntemi ilk olarak 1980'li yılların ortalarında Motorola Firmasında uygulanmıştır. Altı Sigma günümüzde oldukça yaygın kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Altı Sigma’nın teknik anlamının yanı sıra, yönetsel yaklaşımı...

Küreselleşen Dünyada Para Krizi Olgusu
Fuat SEKMEN, Murat KÜRKCÜ
Modern dünyadaki tüm ciddi tartışmaların merkezinde yer alan kriz fikri akademik araştırmalarda kendisine olan ilgiyi asla kaybetmemiştir. İktisadi bir kriz nadir rastlanan bir olaydır fakat ortaya çıktığında parasal istikrar, mali istikrar,...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.