Aralık 2012

Aralık 2012
Yıl : 49
Sayı: 574

İç Kapak ve İçindekiler


Yenilik Faaliyetlerinin İş Kuluçkası Firmalarının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi
Mesut ALBENİ, Mürsel AKYÜZ, Murat KARAÖZ
Bu çalışmada yenilik aktivitesinin İş Kuluçkası firmalarının büyüme performansına olumlu bir etki yapıp yapmadığı araştırılmaktadır....

Telekomünikasyon Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Yusuf AKAN, Cem IŞIK
Sınırsız insan isteklerinin sınırlı kaynaklarla idare edilmesi noktasında üretim, gelir ve refah seviyesinin arttırılması toplumların temel ekonomik amaçlarından birisini oluşturmaktadır....

Bilgi Yoğun İş Hizmetleri Sektöründeki Gelişmeler ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Özcan KARAHAN, Ayça AYSUN
Gelişmiş ülkelerin üretim süreçlerinde bilginin önemli bir ekonomik kaynak haline geldiği görülmektedir....

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, BİT, ve Kurumsal Altyapı: Dinamik Panel Veri Analizi
Nezahat KÜÇÜK
Bu çalışmanın amacı toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ve kurumsal yapı arasındaki ilişkiyi incelemektir...

Avrupa Birliği’nde Tarımsal Fonlar, Ödeme Ajansları ve Türkiye Uygulaması: IPARD
Hakan AY, Özlem ÇETİN DOĞAN
Avrupa Birliği (AB), oluşumunun başlangıcından bu yana bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal dengesizlikleri gidermek için çeşitli finansal araç ve programlar aracılığı ile üye ülkelere mali yardımlarda bulunmuştur...

İMKB’de Sektörel Olarak Altman Z-Skor Yönteminin Uygulanması ve Yöntemin Yatırımcı için Kullanılabilirliğinin Tartışılması
Hakkı Arda TOKAT, Şule ÇETİN, Mustafa KARABULUT
Bu çalışmada İMKB’de işlem gören, teknoloji sektörü ve ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründeki şirketler Altman'ın Z-Skor Modeli (1968) kullanılarak finansal başarısızlık risklerine göre sınıflandırılmış ve portföy...

Türkiye’de Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı
Ertuğrul ACARTÜRK, Sabiha KESKİN
Kaynakların kıt olmasından hareketle kamu kaynaklarının da sınırlı olduğunu kabul etmek gerekir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.