Nisan 2013

Nisan 2013
Yıl : 50
Sayı: 578

İç Kapak ve İçindekiler


İthalat Talebinin Gelir ve Reel Kur Esnekliklerinin Dinamik Analizi: Türkiye Uygulaması
Ayhan UÇAK, Hasan Murat ERTUĞRUL
Bu çalışmada 2003Ç1-2012Ç3 döneminde Türkiye ekonomisi için ithalat talebinin reel GSYH ve reel kur esneklikleri Kalman Filtresi analizi kullanılarak dinamik olarak analiz edilmektedir....

İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Nedensellikleri: Türkiye Uygulaması (1998 - 2010)
Ahmet AY, Mustafa GERÇEKER
Türkiye’de ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada sırasıyla; “Durağanlık Testi (Birim Kök Analizi), VAR Modeli, Koentegrasyon (Eşbütünleşme) Analizi,...

Bilgi Tabanlı Ekonomilere Geçişte Üniversitelerin ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeri ve Önemi: İzmir Örneği
Serdal TEMEL, R.Cengiz AKDENİZ, Fazilet VARDAR SUKAN
Çalışmada, üniversitelerde mühendislik bölümlerinin bilgi tabanlı ekonomiler geliştirmedeki rolleri, üniversite ve sanayi işbirliğinin süreçteki yeri ve önemi incelenmiştir...

Konut Kredileri, Yapı Ruhsat İzinleri ve Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi
Tülay YAZAR ÖZTÜRK, Mine AKSOY
Gayrimenkul sektörü ülke ekonomisinde finans açısından büyük bir öneme sahiptir. Sektörün büyümesine ivme kazandıran etkenlerden biri olan mortgage bankacılığının konut...

Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Gelişiminde Yerel Aktörlerin Rolü: Gaziantep Örneği
Murat KARAHAN, Vedat BAL, Uluç ÇAĞATAY
Türkiye’de turizm uygulamasının genel olarak kıyı bölgelerinde yapıldığı ve diğer yerlerin turizm potansiyellerinin değerlendirilemediği bilinmemektedir. Gaziantep, taşıdığı derin tarihi geçmişi ile pek çok kültür ve medeniyete...

Nominal Döviz Kuru Oynaklığının Enflasyon, Faiz Oranı ve Dış Ticaret Hacmindeki Değişimler ile Olan İlişkisi: Türkiye Örneği
Hamdi EMEÇ, Emrah GÜLAY
Çalışmanın amacı, nominal döviz kuru oynaklığı ile enflasyon oranı, faiz oranı ve dış ticaret hacminde meydana gelen değişimler arasında uzun ve kısa dönemli bir ilişkinin varlığını incelemektir...

OECD Ülkelerinde Elektrik Tüketimi ile Gelir Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Testleri
Aytaç PEKMEZCİ
Bu çalışmada, kişi başına düşen elektrik tüketimi ile kişi başına düşen milli gelir arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak 1960-2010 dönemi için 19 OECD ülkesine ait...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.