Aralık 2013

Aralık 2013
Yıl : 50
Sayı: 586

İç Kapak ve İçindekiler


İşletme Sermayesi Yönetimi ile Firma Performansı İlişkisi: 2008 Krizi Örneği
Emine Ebru AKSOY
İlgili çalışmanın amacı, firmaların işletme sermayesi yönetiminin firma performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Analizde Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören 146 imalat firmasının 2003-2012 yılları arasındaki verileri...

Cumhuriyetin Kurucu İradesini Modern Devletin Doğası Üzerinden Okumak
Bünyamin BEZCİ
Cumhuriyetin kurucu iradesi laiklik, vatandaşlık, resmi ideoloji, batılılaşma olarak modernite ya da İslam ve Kürt karşıtlığı üzerinden okunabilir. Burada konu modern devlet teorisi açısından tekrar ele alınmaktadır...

Bilgi Toplumu Parametrelerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi
Sultan SALUR, Necmiye CÖMERTLER ŞİMŞİR
Bilgi ekonomisi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, literatürde tartışılan önemli konulardan birisi olup bu alanda çokça teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmıştır...

Endüstri-içi Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türk İmalat Sanayi Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama
M. Hilmi ÖZKAYA
Bu çalışma, Türk imalat sanayi endüstrisinde endüstri-içi ticaret düzeyi ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşik bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaktadır. Bu amaç kapsamında ilk olarak 1989-2012 dönemine ilişkin Türk...

Zaman Serisi Kümelemesi Yaklaşımı ile OECD Ülkelerinin İthalatının Tahmini
Nevin GÜLER, Mehmet KARAHASAN
Zaman serisi kümelemesi, finans, ekonomi, mühendislik, vs gibi birçok alanda son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaman serisi kümelemesindeki amaç, bir zaman serisi kümesi verildiğinde birbirine benzer zaman serilerini kümelemek...

M.1665-1668 / H.1075-1078 Tarihleri Arasında Bir Malî Yıla Ait Osmanlı Bütçesi
Kadir ARSLANBOĞA
Devlet maliyesinde bütçeler belirli bir zaman aralığı içerisinde kamunun gelir ve giderlerini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Osmanlı Devleti’nde klasik dönem mali yapısında bütçeler gerçekleşmiş gelir ve giderleri...

Küresel Ekonomik Kriz Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Finans Piyasalarına İlişkin Performanslarının Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılarak Analizi
İlhan ŞAHİN
Küresel ekonomik kriz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finans piyasalarını farklı şekilde etkilemiştir. Kriz sürecinde, gelişmiş ülkelerin finans piyasalarında önemli ölçüde kayıplar ve erozyon yaşanırken, gelişmekte...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.