Nisan 2015

Nisan 2015
Yıl : 52
Sayı: 602

İç Kapak ve İçindekiler


Avrupa'da Bağımsız Denetimde Mevzuat Açısından Gelişmeler ve Türkiye Yansımaları
Kıymet TUNCA ÇALIYURT, İffet GÖRKEY KESİMLİ
Bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların güvenilirliği hakkında görüşe varmak, bu görüşü ilgi duyan taraflarla paylaşmaktır. Malî tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesi...

Türkiye’de Sayıştayın Düzenlilik Denetimi: Genel Bir Bakış
Mehmet ELA, Can Mustafa TÜRKYENER
Kamu harcamalarının kapsam ve niteliği ile demokraside yaşanan gelişmeler, kamu yönetimi anlayışında ve Sayıştay denetiminde revizyonu her ülke için zorunlu kılmıştır. Bu durum Türkiye’de de yankısını bulmuştur...

Türkiye’de İç Denetimde Dış Kaynak Kullanımı: Bir Literatür Taraması
Sinem ATEŞ
İç denetimin yıllar içerisinde değişen rolü ve nihayetinde kurumlar için temel fonksiyonlardan biri haline gelmesi, kurumları iç denetim fonksiyonlarının verimliliği ve etkinliği konusunda daha çok düşünmeye sevk etmektedir. İç...

COSO İç Kontrol Modeli ve Kontrol Ortamı
Hasan TÜREDİ, Gencay KARAKAYA
Teknolojik ve iktisadi gelişmeler, daha uzun iş süreçlerinin daha çok personel ile gerçekleştiği, hiyerarşik olarak daha iç içe geçmiş yapıların oluştuğu, karmaşık işletme yapılarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur...

Temiz Toplum İçin Bağımsız Denetim ve Kalite Sorunu
Işın ÇELEBİ, Coşkun GÜLEN, Göksel GENÇASLAN, Yüksel GÜLEÇ
...

İç Denetimin Fonksiyonları ve Katma Değeri
Gürdoğan YURTSEVER
İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güder. İç denetimin güvence ve danışmanlık şeklinde iki temel fonksiyonu bulunmaktadır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.