Mayıs 2015

Mayıs 2015
Yıl : 52
Sayı: 603

İç Kapak ve İçindekiler


BIST’te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma
Hatice DOĞUKANLI, Bahadır ERGÜN
Sosyal psikolojinin çalışma konusu olan sürü davranışının hisse senedi piyasalarındaki formu, hisse senedi ...

Makro İhtiyati Para Politikası Amacı OlarakFinansal İstikrar: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Osman TÜZÜN, Hakan KAHYAOĞLU
2007-2008 finansal krizi dünya ekonomisinde finansal piyasalar yoluyla yayılarak reel ekonomik krize dönüşmüştür...

Sağlık Ekonomisi, Sağlık Statüsü, Sağlığın Ölçülmesinde Kullanılan Ölçütler ve Önemi: Türkiye Örneği
Süleyman ULUTÜRK
Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetine tahsis edilecek kaynakların etkin ve etken kullanımı ve sağlık hizmetinin finansmanı ...

Azerbaycan’da Denetim ve Denetim Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Bir Uygulama
Leyla AKGÜN, Fatma TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK
Çalışmada; kuramsal olarak Azerbaycan Cumhuriyetinde denetimin gelişimi, denetimle ilgili yasal mevzuat ve ülkedeki ulusal ...

Denetimin Gözetimi, Amerika Birleşik Devletleri Kamu Gözetim Kurulu
Destan Halit AKBULUT
Bu çalışmada, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Kamu Gözetim Kurulu (PCAOB)’nun ortaya çıkışı, günümüzdeki önemi ve ...

Türkiye’de Sanayileşme Süreci veSanayileşmenin Geleceği
Aybüke DALGIÇ
Sanayi devrimiyle birlikte dünya değişim sürecine girmiştir. Teknoloji ve bilgiyi kullanabilen toplumlar bu sürece uyum sağlamıştır. Türkiye sürece geç dahil olmuş ve istenilen noktaya henüz ulaşamamıştır...

Türkiye'de Sanayileşmeye Yönelik Yeni Bir Perspektif Arayışı
Can APAYDIN
Türkiye’de sanayi sektörü gözle görülür bir şekilde gerileme eğilimindedir. Bu eğilim diğer ana sektörleri de olumsuz etkilemekte ve kronikleşen sorunlara neden olmaktadır...

Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Sanayileşmesi
Yiğit GÜMÜŞ
Türkiye Cumhuriyeti 1930’lardan itibaren yoğun bir sanayi atılımına girişmiştir. Bu atılım, 1960’larda planlı ekonomi politikaları sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Hızla küreselleşen günümüz dünyasında daha çok mal ihraç...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.