Temmuz 2015

Temmuz 2015
Yıl : 52
Sayı: 605

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık İlişkisi: ARDL Modeli
Mustafa ÖZÇAĞ
Çalışmanın temel amacı Türkiye’de nihai enerji tüketimi ile ekonomik büyüme ve dışa açıklık arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak, 1960-2013 dönemine ilişkin veriler kullanılmıştır...

Türkiye’de Dış Borçlanmanın Belirleyicileri: Bazı Kritik Makroekonomik Göstergelerin Rolü
Dilek SÜREKÇİ YAMAÇLI
Çalışmada, Vektör Otoregresif (VAR) ve Bağıl Duyarlılık (RSA) analizi kullanılarak, 1991-2010 döneminde Türkiye’de dış borçlanmanın nedenleri incelenmektedir. VAR ve RSA analizi sonuçları göstermiştir ki, ekonomik büyüme ile...

Oyunlarda Öğrenme: İki Deney
Fehime Ceren AY, Barış BAYKARA, Hasan Can KÜLAHÇIOĞLU
İktisat bilimine deneysel yaklaşımlar son 40 yılda popülerliğini artırmış ve ampirik analizde önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Davranışları matematiksel temellerde modellenen ajanların daima rasyonel davrandığı düşünülürken bu...

Hisse Senedi Getirisi ve Borç Finansmanı İlişkisi: Yapısal Eşitlik Modeli
Emel YÜCEL
Bu çalışmada, hisse senedi getirisi ile borç finansmanı ilişkisi firmaya özgü faktörler esas alınarak araştırılmıştır. Analiz sürecinde, içsel değişkenleri dikkate alan yapısal eşitlik modeli yönteminden yararlanılmıştır....

Türkiye’de Bankalarda İç Kontrol ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Kullanımı
Şenol USLU, Kıymet ÇALIYURT
Bankalar finans sistemi içerisinde fon arz edenler ile fon talep edenler kurumların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet gerçekleştirirler. Tasarruf sahipleri ile yatırımcıları buluşturma hizmetinin yanı sıra, bankaların fon transferleri, kaydı...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.