Kasım 2015

Kasım 2015
Yıl : 52
Sayı: 609

İç Kapak ve İçindekiler


Türk Bankacılık Sisteminde Basel Kriterleri
Oğuz YILDIRIM
Finansal piyasaların zaman içerisinde büyümesi ve gelişmesi sonucunda, artan ürün çeşitliliği ile birlikte, bu piyasalarda risk hacmi artmış, finans sistemi riskli hale gelmiş ve bir dizi finansal kriz meydana gelmiştir...

Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği
Erkan ARI, Veysel YILMAZ, Esma Nur DIŞBUDAK
Çalışmada, banka müşterilerinin bankalara ilişkin memnuniyet ve sadakatlerini etkileyen faktörler arasındaki ilişkinin Servqual hizmet kalitesi boyutları kullanılarak ve bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) yardımıyla ortaya konulması...

TOKİ'nin Konut Üretmesinin İktisadi Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi
Ali Osman SOLAK
TOKİ, Türkiye'nin sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2003 yılından itibaren konut üretimine ağırlık vermiştir. Özel sektörün ağırlıklı olduğu ve rekabetçi piyasa mekanizmasının büyük ölçüde işlediği konut...

GTürkiye, Dünya Turizm Sektörü İçerisinde Bir Belirleyici mi, Yoksa Bir Taşıyıcı mı?
Zeki AKINCI, Nedim YÜZBAŞIOĞLU
Ekonomik ve sosyal bir olgu olan turizm, günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi. Özellikle Türkiye gibi ...

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkisi
Belgin BAHAR
Ağızdan ağıza iletişim tüketici davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde iletişim teknolojileri sayesinde, ürünler hakkındaki bilgi arayışı ve paylaşımı sadece ...

G20 Ülkeleri Arasında Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Threshold Etkileri: TAR Yaklaşımında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Asimtotik ve Bootstrap Testi
İbrahim DOĞAN, Nurgün TOPALLI, Nadide Sevil HALICI TÜLÜCE
Yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki iktisat yazınında en cazip konulardan biridir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.