Şubat 2016

Şubat 2016
Yıl : 53
Sayı: 612

İç Kapak ve İçindekiler


Coase Teoremine Alternatif Bakış
Erdem SEÇİLMİŞ
Bu makalenin ana hedefi Coase teoremini almaşık yaklaşımlara odaklanarak incelemektir. Yazında teoremin yerleşik versiyonu sıklıkla irdelenmesine rağmen alternatif yorumlar yeterince dikkate alınmamaktadır...

Türkiye’de Finansallaşma ve Hukuk: İstanbul Tahkim Merkezi’nin Kuruluşu
Başak ERGÜDER
2000’li yıllarda finans sektörünün ekonomi içindeki ağırlığının artması ve finans piyasalarının derinleşmesi, yabancı yatırımcıların artan finansal yatırımlarını güvence altına alacak uluslararası standartlara uyumlu...

Katalaksi Kavramı Çerçevesinde Vergileme Demokrasi İlişkisi: Türkiye- OECD Karşılaştırmalı Analizi
Erkan KILIÇER, Fehime Ceren AY, Sinan ATAER
Vergilemenin gelir bölüşümü, iktisadi büyüme ve kalkınma, ekonomik istikrarı sağlama gibi boyutlarının yanında, en az bunlar kadar önemli olan demokrasi boyutu da bulunmaktadır. Tarihsel ve teorik olarak demokrasinin kökeninde vergileme...

Hukukun Ekonomik AnaliziÇerçevesinde Kamu İhale Hukuku
Canan ŞANSLI
Hukuk ve ekonomi veya hukukun ekonomik analizi, hukuk kural ve kurumlarının değerlendirilmesinde mikroekonomi teorisine başvuran bir yaklaşımdır...

İktisadın Hukuka Tercümesi:Türkiye’de Kamulaştırmanın DeğişenAnlamı
Çağrı ÇARIKÇI
Türkiye’de kamulaştırma uygulamaları, güncel kamu politikaları içerisindeki en yakıcı sorunlardan biridir. Son dönemlerde büyük ölçekli kamu yatırım projeleri denildiğinde akla gelen kentsel dönüşüm projeleri, ulaşım projeleri,...

Kayıtdışı Ekonominin Tahmini veVergi Gelirleri ile Arasındaki İlişki
Hilmi ZENGİN, Asiye TÜTÜNCÜ
Türkiye ekonomisinde vergi gelirleri ile kayıtdışı ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmada 2006:Q1-2015:Q2 dönemi kullanılmıştır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.