Mart 2017

Mart 2017
Yıl : 54
Sayı: 625

İç Kapak ve İçindekiler


Finlandiya Ekonomisindeki Resesyonun Sorumlusu Euro Borç Krizi mi?
Hale KIRMIZIOĞLU
Avrupa borç krizi esnasında görülmüştür ki Portekiz, İrlanda, İspanya ve Yunanistan gibi belli ülkeler, kriz esnasında çok ciddi ekonomik sorunlar yaşamalarına rağmen, ...

Sosyal Güven, Kurumlar ve Finansal Gelişme
Nurullah GÜR
Finans sisteminin ekonomik büyüme üzerindeki kritik önemi göz önünde bulundurulduğunda, ülkeler arasındaki finansal gelişmişlik seviyesi farklılıklarının belirleyicilerinin son yıllarda ...

Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları
Durmuş Çağrı YILDIRIM, Emrah İsmail ÇEVİK
Bu çalışmada finansal serbestleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan finansal dışa açılmanın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi 1993-2016 yılları için ampirik olarak araştırılmıştır.

Türkiye’den Yurt Dışına YapılanDoğrudan Yatırımlar: Rejim DeğişimModeli Yaklaşımı
Raif CERGİBOZAN, Caner DEMİR
Bu çalışma Türkiye’nin yurt dışına yaptığı doğrudan yabancı yatırımlarının (DYY) zamana bağlı davranışını Markov Rejim Değişim Modeli aracılığıyla incelemektedir.

Bir Büyüme Muhasebesi:Türkiye’de Kişi Başına GelirGelişiminin Emek Dinamikleri
Hatice KARAHAN
Türkiye’de kişi başına düşen gelir, nominal bazda ABD doları cinsinden yapılan hesaplara göre 2013 sonrasında bir gerileme kaydetmiştir.

Wagner Kanunu’nun TürkiyeEkonomisi için Sınanması: ÇeşitliZaman Serisi Bulguları
Raif CERGİBOZAN, Emre ÇEVİK, Caner DEMİR
Bu çalışma, çeşitli zaman serisi yöntemleri kullanarak Türkiye’de Wagner Kanunu’nun geçerliliğini sınamaktadır.

Türkiye’nin Tasarruf OranındakiDüşüş Ne Anlama Geliyor?
Mevlüt TATLIYER
Türkiye’nin tasarruf oranının 2000’li yıllarda önemli ölçüde düştüğü bir vakıadır. Tasarruf konusu sanıldığından çok daha karmaşık bir konudur.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.