Mart 2018

Mart 2018
Yıl : 55
Sayı: 637

İç Kapak ve İçindekiler


Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Test Edilmesi
Faruk MİKE
Bu çalışmada satınalma gücü paritesinin uzun dönemli geçerliliği 15 gelişen piyasa ekonomisi için reel döviz kuru modeli ve satınalma gücü paritesi modeli (kısıtsız form) ile test edilmektedir.

Çokuluslu İşletmelerde Farklılık Yönetimi ve Hizmetkar Liderlik İlişkisinin Örgütsel Özdeşleşme ve Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi
SENEM NART, BURAK YAPRAK, YAVUZ TANSOY YILDIRIM, AHMET YUSUF SARIHAN
Ekonomilerin uluslararasılaşması ve globalleşmesiyle birlikte işletmelerde tek kültürlü yaşamdan çok kültürlü yaşama doğru bir geçiş yaşanmaktadır.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Ahmet Serhat ULUDAĞ, Oğuzhan ECE
Kaynakların kıt olması ve başta zaman olmak üzere çok çeşitli kısıtların mevcudiyeti örgütleri veya bireyleri, belli aralıklarla söz konusu amaç ve/veya hedeflere ne derece ulaşılıp ...

İtalya’daki Kültürel ve Mali Müştereklerin Teori ve Pratiği
Berna UYMAZ
Anaakım iktisat literatüründe, kullanımlarında rekabetin olduğu ancak kişileri sözkonusu malın tüketiminden dışlamanın mümkün olmadığı mallar, müşterekler olarak tanımlanmaktadır.

Gelişmekte Olan Pay Piyasalarında Çoklu Balonlar
Ayben KOY
Finansal varlık fiyatlarının rassal yürüyüş sürecinden ayrılması olarak açıklanan balonlar, tarihte birçok pay borsasında görülmüştür. Çalışmanın amacı, on gelişmekte olan ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.