Nisan 2018

Nisan 2018
Yıl : 55
Sayı: 638

İç Kapak ve İçindekiler


Ekonomik Kompleksite ve Finansal Gelişme İlişkisi: Türkiye Örnekleminde Ampirik Bir Analiz
Muhlis CAN, Buhari DOĞAN
Günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel kaynağı bilgi, beceriyi içeren verimli üretim yapısıdır. Bu açıdan yapısal reformlar büyük ehemmiyet arz etmektedir.

Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi ile Türk Bankacılık Sisteminde Bölgesel Performans Ölçümü*
M. Esra ATUKALP
Türkiye’de coğrafi bölgelerde bankacılık faaliyetlerinin farklılaşması söz konusu olmaktadır.Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren mevduat bankalarının bölgesel etkinliklerini ve etkinlikteki değişimi...

Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riski Yönetimi
Murat AKKAYA, Terane AZİMLİ
Finansal piyasalarda risk ve risk yönetimi üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, risk ve risk yönetimi için çok sayıda finans teorisi geliştirilmiş ve modeller tasarlanmıştır.

The Impacts of Macroeconomic Uncertainty and Interest Rates on the Investment Spending: ARDL Co-integration Approach
Havvanur Feyza ERDEM, Rahmi YAMAK
The purpose of this study is to test the effects of macroeconomic uncertainty and interest rates on investment spending for Turkish economy. We have used quarterly data for the period of 2003-2016. The study uses three important econometric steps. In...

Türkiye’de Dışa Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve İhracat İlişkisi
Nur AYDIN
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de dışa yabancı doğrudan yatırımların ülke ihracatına etkisini 1992:Q1-2016:Q1 dönemi için incelemektir. Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testiyle serilerin durağanlığı analiz...

An Experimental Study on Investigating Purchase Decisions of Touristic Consumers About Touristic Product Depending on Website Design Features
Sabiha KILIÇ, Yusuf ŞAHAN
The purpose of the study is to determine the website design features and therefore differences in touristic product perception levels, depending on the demographics and touristic type of touristic consumers in the tourism marketing. In this way, we would...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.