Mayıs 2018

Mayıs 2018
Yıl : 55
Sayı: 639

İç Kapak ve İçindekiler


Döviz Kurları Arasındaki Oynaklık Etkileşiminin Analizi: CCC-t-MSV Modeli ile Tahmin
Verda DAVASLIGİL ATMACA
Küreselleşme ve dünya piyasaları arasında entegrasyon artışı finansal piyasalardaki karşılıklı bağımlılığı ve etkileşimi arttırmıştır. Bu nedenle son yıllarda ekonomik ve finansal zaman serilerinde oynaklığın analizi önem kazanmıştır.Bu...

Kripto Para Birimlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi
Murat SERÇEMELİ
Çalışmada son yıllarda kullanımı hızla artan kripto paraların muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi konularının irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle kripto para ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler üzerinde durulmuştur....

BIST Şehir Endekslerinde Oynaklığın Ölçülmesi: Alternatif Ekonometrik Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Sevda YAPRAKLI, Gürkan BOZMA, Murat AKDAĞ
Bu çalışmanın amacı, 2009 yılı itibariyle BIST’in pay endeksleri arasına giren Şehir Endeksleri’ndeki oynaklığı alternatif doğrusal olmayan zaman serisi modelleri ile ölçmek ve modellerin performanslarını değerlendirmektir. Bu amaçla...

Domine Edilen Statükonun Referans Etkisi
Begüm GÜNEY
Statüko, bir kişinin şu anki konumunu temsil eder. Çalışılan iş ve yaşanılan şehir statüko için verilebilecek örnekler arasındadır. Bir statüko, kendi seçilmese bile, diğer alternatifler arasındaki göreceli sıralamayı değiştirerek...

Avrupa Birliği Ülkelerinde Karbondioksit Emisyonu ve Çevre vergileri: Panel Veri Analizi YaklaşımıAvrupa Birliği Ülkelerinde Karbondioksit Emisyonu ve Çevre vergileri: Panel Veri Analizi Yaklaşımı
Onur POLAT, Gözde EŞ POLAT
Negatif dışsallıkların içselleştirilmesi yöntemlerinden biri olan Pigoucu vergiler günümüzde sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla politika yapıcılar tarafından kullanılmaktadır. Daha çok Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanan...

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Uygulama
Ali ALTINER, Eda BOZKURT, Yılmaz TOKTAŞ
Bu çalışmada, küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 10 büyük yükselen piyasa ekonomisi için 1990-2015 döneminde panel veri tekniği kullanılarak incelenmiştir. Analiz kapsamında, ekonomik büyüme değişkenini temsilen kişi...

Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Tespiti: 1980-2014 VAR Model Analizi
Cüneyt Yenal KESBİÇ, Gökhan SALMAN
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de 1980-2014 yılları içerisinde gerçekleştirilen toplam sağlık harcamalarının kamu...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.