Temmuz 2018

Temmuz 2018
Yıl : 55
Sayı: 641

İç Kapak ve İçindekiler


Makro İhtiyati Politikalara Kavramsal Bakış ve Türkiye Tecrübesi
Mümin Atalay ÇETİN , İbrahim BAKIRTAŞ
2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından, yükselmekte olan piyasa ekonomileri oldukça yüksek miktarlarda kısa vadeli sermaye akımlarına maruz kalmıştır. Bu durum, yükselen piyasa ekonomilerinin finans sistemlerinde kırılganlıklar...

Dünyada ve Türkiye’de Banka Sigortacılığı (Bankasürans) Uygulamaları
Levent SEZAL
Banka Sigortacılığı (Bankasürans), sigorta sektöründe kullanılan en önemli dağıtım kanallarından biridir. Bu kanalın etkinliği hem küresel anlamda hem de Türkiye'de her geçen yıl önemini arttırmaya devam etmektedir. Bankasürans...

G7 Ülkelerinde Fikri Mülkiyet Haklarına Yapılan Ödemeler ve Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji İhracatına Etkisi: Bir Panel Veri Analizi
Ümit GABERLİ
Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerde Ar-Ge faaliyetlerine ve fikri mülkiyet haklarına verilen önem nedeniyle, yüksek teknoloji üretilen bir ortamın oluştuğu şeklindeki yaygın görüşe ampirik kanıtlar üretmek amaçlanmaktadır.

Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Zekai ŞENOL, Alptekin ULUTAŞ
İşletmelerde klasik kar maksimizasyonu amacı yerini değer maksimizasyonuna bırakmıştır. İşletme paydaş sayılarının artması, halka açık firma sayılarının çoğalması, firma ölçeklerinin büyüyerek küresel nitelik kazanması gibi...

2008 Küresel Finans Krizi: Neo-Liberal Finansal Sistemin İflası Ve Uluslararası Para Fonu’nun Kurumsal Sorgusu
İsmail Hakkı İŞCAN
1980’lerin sonlarına doğru yeni gelişen piyasalarla birlikte geçiş ekonomileri, yeni bir büyüme modelini kabul etmek durumunda kaldılar. Bu model, neo-liberal anlayışı yansıtan ve temelde “Washington Mutabakatı” olarak adlandırılan...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.