Eylül 2019

Eylül 2019
Yıl : 56
Sayı: 649

İç Kapak ve İçindekiler


OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İTHALATA BAĞIMLILIĞININ ANALİZİ
Banu ERKÖK, Mehmet YEŞİLYAPRAK
Türkiye 1980 sonrası uyguladığı liberal politikalar ile dışa açık ekonomi politikalarını benimsemiştir. Bu doğrultuda,...

RIPPLE EFFECT AND REGIONAL HOUSE PRICES: EVIDENCE FROM TURKEY
M.Ozan YILDIRIM
This paper investigates the existence of ripple effect and regional converge of house prices for Turkey via employing the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) co-integration method. In this paper, the house price index is used...

BİST SINAİ SEKTÖRÜ SİSTEMATİK RİSK BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ
Dr. Ersin GÜMÜŞ, Prof. Dr. Metin ÇOŞKUN
Risk kavramı, “belirsizlik”, “emin olmama”, “tehlike”, “zarar olasılığı” kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır (Dworak, 1985:64). Şirketler temel olarak iki risk türü ile karşı karşıyadırlar;...

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİNİN KALİTESİ VE FİNANSAL PERFORMANS: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
Koray TUAN
Günümüz sermaye piyasalarında, kaliteli bir bağımsız denetim hizmetine olan talep her geçen gün katlanarak artmaktadır. Çünkü ...

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE GENÇ İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
PInar KARAHAN-DURSUN
Bu çalışmada, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların istihdam üzerindeki etkisi, eğitim seviyelerine göre genç iş gücü için incelenmiştir. Türkiye ...

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY PRESTIGE AND INCIDENCE OF OVEREDUCATION: EVIDENCE FROM TURKEY
Bilge ERİŞ DERELİ
Overeducation indicates a position in which a worker possesses a level of education in excess of the required level of education to hold and perform a particular job. Using micro dataset from Turkish Employment Agency (Türkiye øú Kurumu, øùKUR) for...

THE NEXUS BETWEEN HEALTH AND SOCIO-ECONOMIC STATUS: TWO-PERIOD LIFE CYCLE MODEL AND EVIDENCE FROM TURKEY
Burcu DÜZGÜN ÖNCEL
Knowing which aspects of socio-economic status (SES) affects health over life cycle are key to policy debate. In this respect, by using Turkstat Survey of Income and Living Conditions (SILC) 2010 for Turkey, the contribution of this study ...

TÜRK TELEKOM ÖZELLEŞTİRMESİNİN İSTİHDAM, YATIRIM VE HİZMETLERE ERİŞİM AÇISINDAN SONUÇLARI
Sırrı Emrah ÜÇER
Bu çalışma Türk Telekom özelleştirmesinin sonuçlarını istihdam, yatırımlar ve haberleşme hizmetlerine erişim açısından değerlendiriyor. ...

İSTİKRARDAN İSTİKRARSIZLIĞA: FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL KALKINMA-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİLERİ ÜZERİNE
Gönül YÜCE AKINCI, Merter AKINCI
Minsky tarafından ortaya atılan Finansal İstikrarsızlık Hipotezi, mali piyasalarda yaşanan istikrarsızlığın temel nedeninin finansal istikrar...

ABD, İNGİLTERE VE JAPONYA’DA NİCELİKSEL GENİŞLEMENİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ
Metin ÖZDEMİR, Salih YILDIRIM
Küresel finansal kriz; birçok gelişmiş ülkenin büyümeyi canlandırmak ve enflasyonu yükseltmek amacıyla daha önce uygulanmamış ve konvensiyonel olmayan para politikaları ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.