Aralık 2020

Aralık 2020
Yıl : 57
Sayı: 654

İç Kapak ve İçindekiler


THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENTAL GRANT MECHANISMS IN TURKEY: LINKING WITH ENTREPRENEURSHIP
Mehmet Onur PARTAL, Feride GÖNEL
Small businesses play a significant role in economic development and growth in Turkey. This paper explores a rather different puzzle, which can be named as the questioning of the existence or nonexistence effect of government grants on entrepreneurship....

TÜRKİYE’DE BANKALAR UZUN HAFIZAYA MI SAHİP?
Selin SARILI
Yatırımcıların finansal piyasalarda işlem yaparken, rasyonel kararlar aldıkları varsayımına dayanan geleneksel finans teorisi, son yıllarda piyasa anomalilerinin araştırılması ile davranışsal finans kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır....

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KÂRLILIĞI ETKİLEYEN BANKAYA ÖZGÜ FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Ali ERDOĞAN, Elif ACAR
Bankacılık sektörü, ülke ekonomilerinde önemli bir role sahip en hassas sektörlerden biridir. Bu nedenle bankaların kârlılığı sürdürülebilir ekonomiler için önemli bir unsurdur. Bankaların kârlılığı, bankaya özgü (iç) faktörlerden...

KATMA DEĞERİN YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN ANALİZİ
C.Yenal KESBİÇ, Ayşe KIRMAN
Bu çalışmada 22 OECD ülkesi için 2007-2018 döneminde, sanayi katma değerinin yüksek teknoloji ürün ihracatına yapmış olduğu etki panel veri analiziyle incelenmektedir. Çalışmada ele alınan değişkenlerin durağanlıkları CADF birim...

BORSA İSTANBUL VE KRİPTO PARALAR ARASINDA SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ
Müslüm POLAT, Fatma Betül TUNCEL
Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul ile kripto paralar arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda Borsa İstanbul‟u temsilen BIST100 endeksi ve kripto paraları temsilen Bitcoin fiyatının 24 Kasım 2013 – 23 Haziran 2019 dönemini...

ARA KAZANÇ TİCARETİNİN BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Aydanur GACENER ATIŞ, Deniz ERER
Bu çalışmada, Türkiye‟de Ocak 2005-Eylül 2017 döneminde ara kazanç ticareti faaliyetinin belirleyenleri, döviz kuru oynaklığının yüksek ve düşük olduğu dönemler için doğrusal olmayan tahmin yaklaşımlarından biri olan TVAR yöntemi...

VERGİDEN KAÇINMA VE FİRMA PERFORMANSI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME
Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY
Bu çalışmada vergiden kaçınma faaliyetlerinin firma performansı üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla, Borsa İstanbul'da işlem gören farklı sektörlerdeki firmaların 2014-2017 yılı verilerinden yararlanılmıştır....

KAMU BORCU-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
İrem ÇETİN
Literatürde yer alan çalışmalarda, kamu borcunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisine ilişkin fikir birliği bulunmazken, gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda dış borcun etkileri üzerine odaklanılmıştır....

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.