Aralık 2021

Aralık 2021
Yıl : 58
Sayı: 658

İç Kapak ve İçindekiler


TİCARET ESNEKLİKLERİ VE MARSHALL-LERNER KOŞULU ÜZERİNE: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN LİNEER OLMAYAN ARDL ANALİZİ
Merter AKINCI
Ülkelerin büyüme süreçleri üzerindeki en temel faktörlerden biri dış ticarettir. İleri dış ticaret seviyesi üretim ve tüketim seviyesinin yükselmesine olanak sağlamakta ve toplumsal refahı topyekûn artıra-bilmektedir. Ancak, dış ticaretin...

YÜKSEK VE DÜŞÜK FREKANS BANTLARINDA EKONOMİK BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT EMİSYONU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sevda KUŞKAYA
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisine ait 1965-2018 dönemi yıllık verileri kullanılarak ekonomik bü-yüme ve karbondioksit emisyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu makalede, çevre ve ekonomik büyüme ilişkisini araştıran literatürde...

HEALTH-RELATED RISK PERCEPTIONS AND WAGE COMPENSATION: EVIDENCE FROM TURKEY
Sezgin POLAT
Bu çalışmada, 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi özel modülünde yer alan sorular çerçevesinde işçilerin çalışma ortamları hakkında öznel değerlendirmelerini dikkate alarak, sağlıklarını olumsuz etkileyen farklı risklere karşı elde...

WAGE INEQUALITY AND LABOUR MARKET POLARIZATION IN TURKEY?
Zühal ÖZBAY DAŞ
Bu çalışma, 2004-2017 yılları arasında Türkiye işgücü piyasasında ücret eşitsizliğinin ve “kutuplaş-manın (polarizasyonun)” gelişimini incelemektedir. Önce OLS (Stacked First Difference) metodu kullanılmış, sonrasında ise teknoloji...

THE DETERMINANTS OF THE ADJUSTMENT SPEED TOWARDS TARGET LEVERAGE RATIO: EVIDENCE FROM TURKEY
Merve Gizem CEVHEROĞLU AÇAR
Bu çalışmanın temel amacı, 2005 – 2020 döneminde BİST üzerinde işlem gören Türk firmalarının, sermaye yapılarını hedef sermaye yapısına ayarlama hızlarını hesaplamak ve ayarlama hızlarını be-lirleyen etmenleri incelemektir. Bu...

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN EN KARLI ŞİRKETLERDE İŞLETME SERMAYESİ-KARLILIK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: PANEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMİ
Bilgehan TEKİN, Seda Nur BASTAK
İşletme sermayesi şirketlerin finansal karar alma süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle şirketlerin finans yöneticileri işletme sermayesini optimal düzeyde tutmayı hedeflemektedirler. İşletme sermayesinin gereğinden fazla olması...

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BIST100 VE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
Caner DİNCER, Banu DİNCER, Ayşe İrem KESKİN
Küresel olarak şirketler, 80'li yıllarda çevresel ve sosyal yönleri işletmeye entegre etmeye başlamışlardır. Günümüzde sürdürülebilirlik konusu kurumsal dünya için son on yılda paydaşların sürdürülebilirlik çabalarına artan ilgisi...

AN ANALYSIS ON FISCAL SUSTAINABILITY OF TURKISH HEALTH SYSTEM
Özge UYSAL ŞAHİN, Sevda AKAR, Laura AGOLLI
Bu çalışmada Türkiye'de Covid-19 salgını öncesinde ve sonrasında sağlık sisteminin mali sürdürüle-bilirliği analiz edilmeye çalışılmıştır. Aylık verilerle analizinin yapıldığı çalışmanın veri seti, 2006:1-2020:12 dönemini...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.