Mart 2022

Mart 2022
Yıl : 59
Sayı: 659

İç Kapak ve İçindekiler


YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA CARİ AÇIK VE İMALAT SANAYİ ÜZERİNDE FİNANSALLAŞMANIN ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
Mücahit ÇİTİL, Yasir KÜÇÜKŞAHİN
Bu çalışmada finansallaşma, Uluslararası Para Fonunun (International Monetary Fund) hesapladığı Finansal Gelişmişlik Endeksi ve onun alt bileşenlerinin cari açık ve imalat sanayi üzerindeki etkileri bağlamında incelenmiştir. Çalışma...

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRKİYE, JAPONYA VE ÇİN’DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA*
Selvihan TAŞDELEN, Emine Müge ÇETİNER
2008 küresel finansal krizi, 1929 Büyük Bunalımından bu yana yaşanan en büyük ekonomik kriz olarak kabul edilmektedir. Amerika’da başlayan ve küresel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan 2008 finansal krizinin, tüm ülkeleri ve sektörleri...

INCOME-HEALTH NEXUS: PANEL COINTEGRATION AND CAUSALITY EVIDENCE
Taner TURAN
Bu çalışmada 13 Merkezi-Doğu Avrupa ülkesiyle ilgili 1995-2017 dönemi verileri ve panel eşbütünleşme ve nedensellik yöntemleri kullanılarak kişi başı GSYİH ve bebek ölüm oranları arasındaki ilişki incelenmektedir. Bebek ölüm oranı...

FIRM-SPECIFIC FACTORS AFFECTING THE DECISION TO OBTAIN A CORPORATE GOVERNANCE RATING: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL
Dilek DEMİRHAN, M. Banu DURUKAN SALI
Literatürde firmaların kurumsal yönetim uygulamalarının gönüllü olarak raporlanmasına ilişkin birçok çalışma mevcut olsa da, gönüllü olarak kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptırma kararlarını etkileyen faktörlere ilişkin araştırmalara...

DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEDE MELEZ BİR MODEL: YAPAY SİNİR AĞI TABANLI EGARCH
Müge SAĞLAM BEZGİN, Ebru KAYA
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, volatilite modellerinde yeni arayışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 dönemi günlük verileriyle ABD doları/Türk Lirası reel alış kuru üzerinde öngörü yapılması amaçlanmıştır....

ADAPTİF PİYASA HİPOTEZİ KAPSAMINDA GETİRİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ İLE PİYASA KOŞULLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST 100 ENDEKSİ ÖRNEĞİ
Fatma KÖSE İÇİGEN, Mustafa Mesut KAYALI
Bu çalışmada Adaptif Piyasa Hipotezi'nin BİST 100 endeksinde geçerli olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu doğrultuda Ocak 1988-Kasım 2020 dönemine ait BIST 100 endeksi günlük getirileri doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle araştırılmıştır....

COVID-19 SALGINININ BORSA İSTANBUL ALT SEKTÖR ENDEKS GETİRİLERİNE ETKİLERİNİN OLAY ÇALIŞMASI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Adem BÖYÜKASLAN, Fatih GÜNAY
Tüm dünyayı yıkıcı biçimde etkileyen COVID-19 salgını üç ay gibi kısa bir sürede geniş bir alana yayılmış, reel ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde risk ve belirsizliğin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada COVID-19 salgınının...

SPECIFIC HUMAN CAPITAL INTENSITY IN TURKISH MANUFACTURING FIRMS: THE ROLE OF FOREIGN OWNERSHIP
Bilge ERİŞ DERELİ
Doğrudan yabancı yatırımlar ve beşeri sermaye hem ülkelerin hem de firmaların büyümesinde önemli bir faktör olarak değerlendirildiği için birçok ülkede politikaların temel odak noktası olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar ve büyüme...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.