FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Ağustos 2007
   Yıl     : 44
   Sayı : 510
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Para Politikasında Şeffaflık
Hülya KANALICI AKAY 
Dünyada son 10 yıldan beri para politikası şeffaflığına büyük önem verilmektedir. Şeffaflık temel olarak kamuoyuna bilgi açıklanması anlamına gelmektedir. Açıkça ve zımnen ifade edilebilen şeffaflık, kredibilite ve hesap verebilirlik için de gerekli bir unsurdur...Devamı >>

2. Alternatif İş Piyasası Olarak Türkiye İranlı İşletmeler
İsmail H. YAVUZCAN
Sosyal bilimciler ve ekonomistler Batı’da yaşayan göçmenler hakkında araştırma yaparken özellikle bunların yerleşik topluma ne kadar uyum sağlayabildiklerini araştırmışlardır. Özellikle ikinci ve üçüncü nesil göçmenlerin asimile olacağı tezin üzerinde durulmuştur. Ancak zamanla bu tezin geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Batı toplumlarında, göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri kültür, sosyal-ilişkiler ile farklı hayat tarzları ve tüketim alışkanlıkları kısa zamanda sosyologların merak konusu olmuştur...     Devamı >>

3. Küreselleşen Yoksulluk Olgusunun Önlenmesinde Mikro finansman Yaklaşımı
Asuman ALTAY
Birçok toplumda yoksulluk içinde yaşayan insanlar söz konusudur. Gelişmekte olan ülkelerde çeşitli şekillerde görülen yoksulluk, hemen her bölgede ortaya çıkmaktadır. Yoksullukla mücadele amacıyla birçok devlet, çoğunlukla sosyal gerekçelerle bir kurum veya bölüm görevlendirir. Bilindiği gibi devletler genellikle yoksulların ihtiyaçlarına yönelirler. Bununla birlikte yoksullukla mücadelede kullanılabilecek bir başka yöntem mikro finansman yaklaşımıdır...  Devamı >>

4. İnternet Firmalarının Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Değişkenler ve Yöntemler
Adem ANBAR
Özellikle 1997 yılından sonra, internet sektörünün hızla gelişmesi ve internet firmalarının sayısının çoğalması, bazı internet firmalarının kısa süre içinde çok hızlı büyümeleri ve halka açılan internet firmalarının hisse senedi fiyatlarının anormal yükselmesi, internet firmalarının değerlemesini gündeme getirmiştir ... Devamı >>

5. Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta
Ersan ÖZ, Birol KARAKURT
Türk Gelir İdaresinin yeniden yapılanması, 1950’li yıllardan bu yana zaman zaman tartışılmış ve çeşitli çalışmalara konu edilmiştir. İdarenin günün koşullarına göre yapılandırılması, Türkiye’nin gelir yetersizliği ve vergi politikası geliştirememekten kaynaklanan sorunlarını minimum kılabilir. Aynı zamanda, Gelir idaresinin yeniden yapılandırılması, IMF ile olan ilişkiler ve Avrupa Birliği çerçeve programının da gereğidir. Dolayısıyla, Gelir İdaresini etkin kılmak ve fonksiyonel olarak yeniden yapılandırmak önemlidir. Yani, yeniden yapılandırma ile vergi idaresi güçlendirilmeli, daha fonksiyonel hale getirilmeli ve vergi politikası geliştirmede sorumlu kılınmalıdır. Bu durum, mali şeffaflığı geliştirecek ve Türkiye’nin maliye politikalarının kredibilitesini ve piyasa güvenini sağlamada anahtar olacaktır ... Devamı >>