FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Eylül 2007
   Yıl     : 44
   Sayı : 511
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Cinsiyet Ayırımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
Sevda DEMİRBİLEK
Geleneksel cinsiyet rolleri ve sosyalleşme süreci bazı sorunlara yol açmaktadır. Kadına yönelik cinsiyet ayırımcılığı da, bu sorunlardan birisidir. Cinsiyet ayırımcılığı, kadına yöneliktir ve evrensel bir sorundur. Hemen her toplumda kadınlar, erkeklere göre daha düşük statüye sahiptirler... Devamı>>

2. Cari İşlemler Açığı, Net Sermaye Hareketi, Kur Değişim Hızı ve Reel Kur Endeksi: Bağlamdaki İkilemlerin Bir Analizi
Kemal ÇAKMAN, Umut ÇAKMAK
Çalışmada Cari İşlemler Dengesi/GSMH (CİD/GSMH) oranı, büyüme oranının ve reel kur endeksinin yanı-sıra beş yapısal faktörün bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu beş yapısal değişken kısa vadede veri olarak alınmak zorunda olduğundan,büyüme oranı ve reel-kur endeksinde, CİD/GSMH oranını arttıracak hareketlerin --ister piyasa ister hükümetin iradevî politikalar uygulamasıyla olsun-- ne gibi dinamikler yaratarak, nasıl ve niçin bir dizi ikilem ve açmaza yol açacağı, analiz edilip açıklanmıştır...     Devamı >>

3. Devlet Merkezli Spekülatif Rant Ekonomisi: Oluşumu ve Sonuçları
Yaşar UYSAL
Bu çalışmanın amacı, temelleri 1980’lerde atılan ve varlığını belirgin olarak 1990 sonrası dönemde hissettiren, “devlet merkezli spekülatif rant ekonomisi” olarak tanımladığımız oluşumu ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Türkiye’de devletin ekonomi içindeki yeri, siyaset anlayışı ve halkın devlete yüklediği roller böylesi bize özgü bir yapının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Ekonomik birimlerin zaman içinde bu sürece uyum göstermesi ise sürecin yapısal nitelik kazanmasına neden olmuştur...  Devamı >>

4. Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Yasin BOYLU, Elbeyi PELİT, Evren GÜÇER
Her organizasyonda olduğu gibi üniversitelerin de başarısının artması için çalışanlarının örgüte olan bağlılıklarının üst düzeyde bulunması gerekmektedir. Söz konusu bu durum şüphesiz ki, üniversite çalışanlarının üniversitelerine olan katkılarını artıracak etkenlerdendir. Bu çalışma kapsamında, Gazi Üniversitesinde çalışan akademisyenlerin çalıştıkları birimlere ve üniversite geneline olan örgütsel bağlıklarını ortaya koymak için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak 366 akademisyene anket uygulanmıştır... Devamı >>

5. Çalışanların İşe Güdülenmesinde Herzberg'in Motivasyon Hijyen Faktörlerinin Önemi: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
Ferit KÜÇÜK
İnsanların birlikte yaşamaya başlamalarından itibaren daha verimli örgütler oluşturabilmenin
yolları aranmış ve bu konuyla ilgili olarak çeşitli yönetim kuramları geliştirilmiştir. Geliştirilen bu kuramlar ayrıca insanları en iyi şekilde motive etmenin yollarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak her kuram bir öncekini hem yönetim hem de motivasyon açısından yeterli görmeyip, örgüt içerisinde insanları motive eden faktörlere farklı açılardan yaklaşmışlardır ... Devamı >>