FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Temmuz 2008
   Yıl     : 45
   Sayı : 521
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Modern Para Düşüncesinin Gelişmesi Adam Smith ve Bankacılık Okulu'nun Oynadığı Rol Üzerine Bir İnceleme
Sayım IŞIK
Bu çalışmanın amacı Smith ve Bankacılık Okulu’nun modern para düşüncesinin gelişimindeki etkisini incelemektir. Klasik para teorisinden tamamen ayrılan Smith ve Bankacılık Okulu gerçek senetler kuramını kabul ettiler. Smith ve Bankacılık Okulu, gerçek senetler kuramıyla bankacılık sisteminde rekabete ve ve piyasa talebine vurgu yapmaktadırlar. Bu görüş, bugün farklı iktisadi yaklaşımlar tarafından paylaşılmaktadır.... Devamı>>

2. Merkez Bankalarının İkilemi: Finansal İstikrarsızlığa Müdahale ve Ahlaki Riziko
Aydan KANSU
Son yıllarda finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler finansal istikrarı sürdürmeyi zorlaştırmaktadır. Merkez bankalarının temel hedefi fiyat istikrarı olmakla birlikte finansal istikrarı da gözetirler. Merkez bankalarının finansal istikrarsızlığı gidermek için finansal kurumları kurtarma girişiminde bulunması bir yandan finansal istikrarı olumlu etkileyebilirken diğer yandan ahlaki riziko problemi yaratmakta ve bu durum ikileme neden olmaktadır... Devamı>>

3. Modern Devletin Adaleti: Sözleşmeli Adalet
Fatih TÜRE
Adalet, politik düşüncenin üzerine en çok eğildiği konuların başında gelmektedir. Toplumsal açıdan ele alındığında adaletin hak ve hakkın dağıtımı ile ilgili bir kavram olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul, söz konusu dağıtımı yapacak bir otoriteyi zorunlu kılar ki bu otorite devlettir. Modern devletin kökeninde, yurttaşların kendi aralarında yaptıkları ortak bir irade açıklamasının, başka bir ifadeyle bir sözleşmenin yer aldığı varsayımı genel olarak kabul gören bir kurgudur... Devamı>>

4. Asimetrik Enformasyon Yaklaşımı ve Finansal Krizler: Gelişmiş Ülke Örneği Olarak ABD
M. Kutluğhan Savaş ÖKTE
Bu makale, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi ile ilişkili olarak finansal krizlere asimetrik enformasyon yaklaşımını incelemektedir. Finansal kriz konusu, ABD ekonomisinde tarihsel bir olgudur. ABD ekonomisini etkileyen krizler içinde en önemlisi, 1929’un Büyük Bunalımı’dır. İktisatçılar, Büyük Bunalım’ın sebepleri üzerine çeşitli fikirler ileri sürmüşler ve politika önerilerinde bulunmuşlardır... Devamı>>

5. Basel II Bağlamında KOBİ'lerin Finansman Sorunları: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Şeref KALAYCI, İsmail ÇELİK
Günümüzde, KOBİ’ler birçok ülkede büyük öneme sahiptirler. KOBİ’ler ülkemizde de toplam işletmelerin yaklaşık %98’ini oluşturmakta ve istihdamın yaklaşık %77’sini karşılamaktadırlar. Bu nedenle pek çok ülke, ekonomilerinin lokomotifi KOBİ’lerin geliştirilmesi ve sorunlarının azaltılması için KOBİ’leri desteklemektedir. Özellikle Avrupa Birliği, KOBİ’lerin geliştirilmesi için özel destek programları düzenleyerek, en yüksek faydayı sağlamaya çalışmaktadır ... Devamı>>

6. İthalat ve İhracat Talep Esnekliklerinin Parametrik Olmayan Yaklaşımla Tahmin Edilmesi
Bedriye SARAÇOĞLU, Gaye KARPAT ÇATALBAŞ
Devalüasyonun temel nedeni, dış ödemeler bilânçosundaki açıkların kapatılmasıdır. Devalüasyonla birlikte, ithalatta azalma, ihracatta ise artış olması beklenir. Devalüasyonla başarı sağlanabilmesi, devalüasyonun döviz kazandırıcı ve döviz tasarruf edici özellikte olması ile mümkündür. Bu özellik ise ithal mallarının yurt içindeki talep esnekliğine ve ihraç mallarının yurt dışı talep esnekliğine bağlıdır. Marshall-Lerner (ML) koşuluna göre söz konusu bu iki esneklik katsayısının toplamının 1’e eşit ya da 1’den büyük olması gerekmektedir... Devamı>>

7. Küreselleşme Sürecinde Örgüt Liderliği ve Uygulamalı Bir Çalışma
Melih ŞİMŞEKER, Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
Bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinin Türkiye’de Trakya Bölgesi’ndeki kar amaçlı özel şirketlerde var olan örgütsel liderlik anlayışına olan etkisini incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde küreselleşme ve liderlik kavramları alanyazın taraması yöntemi ile incelenmiş, diğer bölümde ise söz konusu şirketlerin yöneticileri üzerinde gerçekleştirilen anket uygulaması ve sonuçları anlatılmıştır. Çıkan sonuçlar söz konusu şirketlerdeki örgütsel liderlik anlayışının genel itibariyle küreselleşme sürecinin gerektirdiği anlayış ile paralel olduğu yönündedir ... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.
 

 

editördenYorumbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.