FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Nisan 2010
   Yıl     : 47
   Sayı : 543
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Paralel İthalat / Gri Pazar Kavramları ve Çözüm Önerileri Hakkında Literatür Taraması
Ahmet BARDAKCI
Paralel ithalat ve gri pazar konuları geçtiğimiz 20, 30 yıldır tescilli marka sahiplerinin gündemindeki önemli konulardan birisi olmuştur. Paralel ithalat ve gri pazarların çıkış noktası olarak çoğunlukla pazarlar arasında oluşan fiyat farklılıkları gösterilmiş, ancak son yıllarda bunların paralel ithalatçının başta tutundurma maliyetleri olmak üzere birtakım maliyetlere katlanmaması nedeniyle de ortaya çıkmış olabileceğine dair güçlü kanıtlar ortaya konulmuştur ...Devamı>>

2. Kadın Erkek Eşitsizliğinin Giderilmesinin Vergisel Boyutu
Ramazan GÖKBUNAR
Gerek uluslararası hukukta, gerekse ulusal hukukta kadın ve erkeklerin hukuksal eşitliğinin yanı sıra fiili eşitliğinin de sağlanması amacıyla, kadınlar için pozitif ayrımcılık olarak adlandırılan düzenlemeler yer almaktadır...Devamı>>

3. Kişisel Kazançları Etkileyen Faktörler: Erzurum - Kocaeli - Konya İllerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz
Recep TARI, Hüseyin ÖZER, Zekeriya MIZIRAK
Bu çalışma ile bireylerin kişisel kazançlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu ve etkilerinin yönü ve büyüklüğü belirlenmeye çalışılmıştır ... Devamı>>

4. Politik Pazarlama Faaliyetlerinin Genç Seçmenlerin Oy Tercihleri Üzerindeki Etkileri
Fatma DEMİRCİ OREL, Burak NAKIBOĞLU
Politik pazarlama, siyasi parti lideri veya adaylarının en yüksek sayıdaki oy potansiyeline ulaşmaları ve seçimi kazanabilmeleri için kullanılan tekniklerin tümüdür.... Devamı>>

5. Küreselleşme Sürecinde Sosyal Devletten Neo-Liberal Devlete Geçiş
Cemil ERTUĞRUL, Olcay ÇOLAK
Kökeni oldukça eski geçmişe dayanan küreselleşme kavramı üzerine yoğun tartışmalar özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde yapılmaya başlamıştır ... Devamı>>

6. Türkiye’de İlköğretimde Başarıy ıEtkileyen Faktörler: Bir Sıralı Lojit Yaklaşımı
Oktay ÖKSÜZLER, Dilek SÜREKÇİ
Bu çalışmada ekonomik, sosyal ve bireysel faktörlerin ilköğretim öğrencilerinin OKS (Ortaöğretim
Kurumları Sınavı) sınavındaki başarılarına etkisi araştırılmıştır...Devamı>>

7. Gibrat Yasasının Geçerliliğinin Panel ve Dinamik Panel Tahmin Yöntemi İle Sınanması
Mehmet ÖZMEN, Ömer İSKENDEROĞLU, Hatice DOĞUKANLI
İşletmelerin büyümelerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlere en genel anlamda işletmenin mevcut büyüklüğü, yaşı, sahiplik yapısı, yönetim şekli, ar-ge faaliyetlerinde bulunup bulunmaması örnek verilebilir. Bu faktörler içerisinde daha çok, işletmenin mevcut büyüklüğünü dikkate alan çalışmalar gerçekleştirilmiştir ...Devamı>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.