FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Mayıs 2012
   Yıl     : 49
   Sayı : 567
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Kamu İdarelerinde Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Algılanması
Muhlis BAĞDİGEN, Mehmet AVCI
Kaynak tahsisinin sonuçlara dayalı olarak yapıldığı bir bütçeleme anlayışını içeren performans esaslı bütçe sistemi, kamu kesiminde kaynakların tahsis ve kullanımında etkinliğin sağlanmasını amaçlamaktadır ...Devamı>>

2. Türkiye ile AB Arasındaki Kişi Başına Gelir Yakınsaması: Farklardaki Fark Analizi
Merter AKINCI, Ömer YILMAZ
Kalkınma ekonomisinin en çok tartışılan konularından bir tanesi, ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarının nedenleri olmuştur ...Devamı>>

3. Uluslararası Bankacılık Düzenlemelerinden Basel III Kriterlerinin Finansal İstikrara Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
İlhan ŞAHİN
Finansal istikrara ilginin artmasının temel nedenleri, yüksek maliyet içeren finansal krizlerin yaşanması ve krizlerle karşılaşma sıklığının artması ile finansal işlemlerin hacminin artması ve yeni karmaşık enstrümanların çıkmasıdır...Devamı>>

4. Yöneticilerin Örgüt İçinde Uyguladıkları Politik Etkileme Taktiklerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Özge MEHTAP
Bu çalışmada, örgüt içinde üstlerin astlarına yönelik uyguladıkları politik etkileme taktikleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, öncelikle politik etkileme taktikleri ölçeğini, Türkiye’de seçilen iki ayrı örneklem grubuna uygulamak ve faktör analizi sonuçlarını değerlendirmek; sonrasında ise bu iki örneklem grubu arasındaki dağılım farklılıklarını incelemektedir ...Devamı>>


5. Sabit – Mobil İkamesinin Telekomünikasyon Sektörünün (De)regülasyon Süreci Açısından Değerlendirilmesi
İhsan KULALI, Hakan BİLİR
Sabit – mobil ikamesi, sabit şebeke hizmetlerinin yerini mobil şebeke hizmetlerinin alması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun tespitinin telekomünikasyon sektörünün deregülasyonu açısından büyük önemi bulunmaktadır...Devamı>>

6. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Rejimine Geçişte Zamanlama
Hakan ACET
1990-1992 ve 1998 yıllarında uygulanan parasal büyüklük hedeflemesi ve 2000 yılında uygulanan döviz kuru hedeflemesi stratejilerinin başarısız sonuçları Türkiye’yi yeni bir strateji arayışı içine sokmuştur. Bu arayışlar çerçevesinde, 2001 yılında bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Ocak ayı itibariyle Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine geçildiğini duyurmuştur...Devamı>>

7. Kamu Harcamalarında Yakınsama Süreci: Avrupa Birliği Örneği
Gökhan DÖKMEN, Ahmet AYSU
Avrupa Birliği’nde (AB) maliye politikası uygulamaları Maastricht Anlaşması ve İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde belirlenen kurallar doğrultusunda yerindelik ilkesine göre yürütülmektedir. Uygulanan ortak politikalar ve kurallar üye ülkelerin benzer mali yapılara kavuşmalarını hedeflemektedir. Bundan hareketle çalışmada kamu harcamalarındaki yakınsama süreci, AB’ne üye ülkeler açısından, 1950-2009 yılları arasında incelenmiştir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.