FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Temmuz 2012
   Yıl     : 49
   Sayı : 569
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Finansal Piyasaların Niteliği ve Kriz Üretme Potansiyeli
Emin ERTÜRK, Görkem BAHTİYAR
Hem finansal piyasaların iktisadi faaliyet içindeki payının hızla artması hem de finansal krizlerin iktisadi bunalımlarda giderek artan rolü, iktisatçıların ilgisini bu alana her zamankinden daha fazla çekmiştir...Devamı>>

2. Dış Ticaret Fiyat Değişimlerinin Sektörel Kaynakları
Altan ALDAN, Murat ÜNGÖR
Dış ticaret fiyat değişimleri her bir sektörde gözlenen fiyat artışları ve sektörlerin dış ticaret içinde değişen ağırlıklarına bağlı olarak ifade edilebilir. Bu iki faktörün katkılarını incelemek dış ticaret hadlerinin dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilmektedir ...Devamı>>

3. Türk Ekonomisinin Dış Ticaret Yapısı ve Ekonomik Büyüme
Neslihan TOPBAŞ
Bu çalışmada, ihracat ve ithalat yönlü büyüme hipotezleri çerçevesinde, 1998-2011 Haziran döneminde, Türkiye’nin GSYİH’sının büyüme dinamiğine ihracat ve ithalatın katkısı araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ithalatın gerek tek başına ve gerekse ihracat ile birlikte GSYIH’nın artışına sebep olduğu tespit edilmiştir...Devamı>>

4. İhracat Performansı Açısından Türk İmalat Sanayi Sektörlerinin AB Pazarındaki Rekabet Gücü (2000-2010)
Cüneyt Yenal KESBİÇ, Esat BAKIMLI
Son zamanlarda krizden krize sürüklenen gelişmiş ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke, gerek karşılaştıkları güçlükleri aşmak gerekse fırsatları değerlendirmek ve ekonomik kazanımlar elde etmek adına rekabet güçlerini arttırmaya bugün ayrı bir önem vermektedir ... Devamı>>


5. Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri
B. Ali EŞİYOK
Türkiye, 1989 yılında 32 Sayılı Karar ile birlikte sermaye hareketleri üzerindeki her türlü denetimikaldırmış, 2000’li yıllarda gündeme gelen“enflasyon hedeflemesi” ulusal paranın değerlenmesi ile sonuçlanırken, bu süreç dış ticaret açıkları yoluyla cari açığın artmasına ve iç tasarrufların aşınmasına neden olmuştur. Türkiye ekonomisinde dış ticaret açığı yolu ile cari açığın artmasına neden olan temel gelişmelerden birisi de 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması’dır...Devamı>>

6. Reel Faiz Paritesi Koşulunun Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modellerle Sınanması: G7 Ülkeleri Analizi
İbrahim ARISOY
1970’li yıllardan bu yana dünya finans piyasalarındaki gözle görülür değişikliklerden birisi de, finansal sermaye hareketlerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına paralel olarak ülkeler arasındaki bütünleşme derecesindeki ve sermaye akımlarının miktarındaki artıştır...Devamı>>

7. Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Firma Değeri İlişkisinin Araştırılması: İMKB Üzerine Bir Uygulama
Halil Cenk SÜER, Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU
Bu araştırmanın temel amacı İMKB’deki şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri ve firma performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya dahil edilen şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini firmalarında ne dereceye kadar uyguladıklarına ilişkin sonuçlara dayanılarak bir kurumsal yönetim endeksi oluşturulmuş ve bu suretle elde edilen firma kurumsal yönetim endeksi (KYE) ile firma değeri arasındaki ilişki sorgulanmıştır...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.