FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ocak 2013
   Yıl     : 50
   Sayı : 575
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye’de 1980-2011 Döneminde Bütçe Açıkları ve Açıkların Finansmanında Vergilerin Rolü
Kamil TÜĞEN, Gonca GÜNGÖR
Başarılı bir kamu mali yönetiminin önemli göstergelerinden sayılan bütçe denkliği, ülke ekonomilerinin
büyüme, kalkınma, sosyal gelişme ve toplumsal ihtiyaçlarının en uygun biçimde yerine getirilmesi açısından önemlidir... Devamı>>

2. Türkiye’de Toplam ve Sektörel Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi
Ahmet ŞAHBAZ, Rüstem YANAR
Bu çalışmada 1970-2010 dönemi yıllık verileri ile Türkiye’de reel GSYİH ile toplam enerji tüketimi ve sektörel enerji tüketimi arasındaki nedensellik ilişkisi test edilecektir.... Devamı>>

3. İslami Finansman ve Havaalanı Yatırımlarının Faizsiz Finansman Araçları ile Finansmanı
Ünal BATTAL, Akansel YALÇINKAYA
Bu çalışmada, islami finansman yöntemleri ve bu yöntemlerin havaalanı yatırımlarının finansmanında
kullanımı ile ilgili bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, islami finansman yazınındaki faizsiz finansman yöntemleri incelenmiş; daha sonra bu yöntemlerin uygulanabilmesine olanak sağlayan islami tahvil (sukuk) ayrıntılı olarak ele alınmıştır
...Devamı>>

4. Yatırım Teşviklerinde 5 Nisan Paketi
Gül KAYALIDERE
Yatırım teşvikleri yoluyla, genel anlamda, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması amaçlanmaktadır. Türkiye’nin yatırım teşvik sistemi incelendiğinde, söz konusu amaç doğrultusunda çok sayıda düzenlemeye rastlanmaktadır... Devamı>>


5. Analitik Hiyerarşi Süreciyle Mali Performansın Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
Tunga BOZDOĞAN, Yılmaz AKYÜZ, Emin HANTEKİN
Günümüzde daha sıkı ve zorlu bir rekabet ortamında bulunan işlemelerin rekabet güçlerini ölçmeleri ve performanslarını daha güvenilir olarak belirlemeleri gerekmektedir... Devamı>>

6. Türkiye'de Yakınsama Hipotezinin Testi: Genel ve Sektörel Analiz
Zehra ABDİOĞLU, Taner UYSAL
Bir ülkenin kişi başına düşen büyüme oranının o ülkenin başlangıçtaki kişi başına düşen gelir düzeyi ile ters ilişkili olduğunu savunan yakınsama hipotezi fakir ülke veya bölgelerin zengin olanlara göre daha hızlı büyüyeceğini ve uzun dönemde bu iki ekonominin reel büyüme oranlarının birbirine yaklaşacağını ifade etmektedir...Devamı>>

7. Teknik Analiz Yönteminin Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Uygulanması: İMKB 30 Banka Hisseleri Örneği
Erhan BİRGİLİ, Sinan ESEN
Teknik analiz yöntemi geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekte de devam edeceği varsayımına dayanır. Buradan hareketle belli fiyat trendlerinin devam edeceği öngörüsü ile destek ve direnç noktaları belirlenir, formasyonlar takip edilir ve göstergelerden faydalanılır. Bulanık mantık yaklaşımı ise Aristoteles’in iki değerli mantık yaklaşımına karşı çıkarak çok değerli mantık temeli üzerine kurulmuştur...Devamı>>

 


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.