FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ağustos 2014
   Yıl     : 51
   Sayı : 594
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye’de Egemen İktisadi Aktörler Olarak İşletme Grupları
Serkan DİRLİK
Bu çalışmanın iki temel amacı söz konusudur. İlk ve öncelikli amacı, Türkiye’deki işletme gruplarının diğer iş örgütü formları karşısındaki iktisadi önemlerini ortaya koymaktır. İkinci amacı ise Türkiye’de faaliyet gösteren işletme gruplarına ilişkin bir liste ortaya koymaktır...

2. Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Turan KOCABIYIK, Şeref KALAYCI
Çalışmanın amacı uluslararası borsaların birbirini etkileme gücünü keşfetmektir. Para ve sermaye piyasalarında globalleşme, uluslararası ticaretin artması, uluslararası fonların artışı, teknolojinin gelişmesi ve haberleşme imkânlarının ve hızının artışı borsalar...

3. Hisseleri Borsa İstanbul’da İşlem Gören KOBİ’lerde Finansal Performansın İçsel ve Dışsal Belirleyicileri (2009-2012)
Bener GÜNGÖR, N. Savaş DEMİRCİ
Ekonomilerin sürükleyici unsurları olarak kabul edilen KOBİ’ler; istihdam olanaklarını, üretim miktarlarını, ihracat kapasitesini ve inovasyon düzeyini artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır...

4. Bireysel Bankacılıkta Güven, Önem ve Maliyet Algılarının Sadakat Algısına Etkisi
Ercan ÖZEN
Bu çalışma müşterilerin çalıştıkları bankalara karşı sahip oldukları güven, önem, maliyet algılarının sadakat algısına olan etkisini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir...

5. Ekonomik Gelişmenin Algılanması: Edirne Örneği
Gülçin ALTINER, Emel YILDIZ, Adil OĞUZHAN
Ekonomik gelişmeye ilişkin literatürde, gelişmeyi kişi başına düşen gelir gibi göstergeler ile ölçen pek çok çalışma vardır. Bu çalışma ise farklı bir bakış açısıyla, ekonomik gelişmenin halk tarafından nasıl algıladığını anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla “Ekonomik Gelişmeyi Algılama” ölçeği oluşturulmaya çalışılarak, Edirne Halkına yönelik bir araştırma yapılmıştır...

6. Döviz Kurlarındaki Hızlı Artışın İşletmeleri Etkileme Düzeyine Yönelik Kırşehir İlinde İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama Çalışması
Fatih ÇELİK
Bu çalışmada, Türkiye’de 2013 yılı Mayıs, Haziran ve Aralık aylarında yaşanan ekonomik ve siyasi olaylar sonucu, döviz kurlarındaki hızlı ve ani artışın işletmelere etkileri, Kırşehir’deki firmalar üzerinde anket yöntemiyle araştırılmaktadır...

7. Finansal Yatırım ve Tüketim Kararları Çerçevesinde Dönemlerarası Tüketim Ertelemesi
Atilla ARAS
Bu makale ile Türkiye Ekonomisi için finansal yatırım ve tüketim kararları çerçevesinde dönemlerarası tüketim ertelemesi olgusunun varlığı araştırılmıştır. İlk olarak Türkiye Ekonomisinde tüketimin rassal yürüyüş modeli test edilmiştir. Daha sonra sürekli gelir hipotezi, miyopi ve likidite baskısı olguları test edilmiş ve bulgular değerlendirilmiştir...


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.