FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ekim 2014
   Yıl     : 51
   Sayı : 596
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Kurumsal Yapı ve Terör İlişkisinin Toplumsal Maliyeti
Aynur YILDIRIM
Terörizm, siyasi, tarihsel, kültürel, ekonomik, ideolojik ve dini inancı kapsayan, son derece karmaşık ve farklı bir olgudur. Yaşandığı ülkelerde önemli bir sorun olan terörün nedenlerine bakıldığında, karşımıza çıkan tüm nedenlerin o ülkenin sahip olduğu kurumsal yapıyı işaret ettiği görülmektedir.

2. Hisse Senedi Yerel Taraflılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği
Arzu ŞAHİN, Hatice DOĞUKANLI
Yatırımlarda yerel taraflılık son yıllarda azalmasına rağmen finans literatüründe hala tartışılan bir konu olarak önemini korumaktadır ve birçok açıklaması bulunmaktadır...

3. Türkiye İmalat Sanayinin Uluslararası Ticarette Karşılaştırmalı Üstünlükleri ve Rekabet Gücü Göstergeleri
Gonca AKGÜN GÜNGÖR
Uluslararası ticarette geleneksel ve yeni teoriler tarafından karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet gücünün elde edilmesi üzerine teoriler savunulmuştur. Geleneksel teoriler, uluslararası ticaret biçimini faktör donatımına ...

4. Bütüncül ve Önleyici Bir Çevre Yönetimi Yaklaşımı Olarak Temiz Üretim Yaklaşımı ve Türkiye’de Uygulanması
Şermin ATAK, Ekrem Türker FİDAN
Sanayi Devrimi ve ortaya çıkardığı yaşam biçimlerindeki değişmeye ek olarak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir hız kazanan teknolojik ve sınai gelişmeler, ekolojik değerlerin tahrip edilmesi sonucunu doğurmuştur...

5. Neoliberalizm Ekseninde Ecrimisil Gelirleri Üzerine Bir İnceleme
Abdullah Burhan BAHÇE, Öner GÜMÜŞ
Neo-liberalizm bireyleri olması gerekenden daha fazla yalnızlaştırmış ve bunun sonucunda toplum içinde hukuk kurallarına aykırı hareketler ve neo-liberalizme karşı savunma mekanizmaları artış göstermiştir...

6. Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi
Hamdi EMEÇ, Mehmet Ozan ÖZDEMİR
Gelişmekte olan ve dış tasarruflara bağlı olarak ekonomisini canlı tutmaya çalışan ülkelerin, yabancı sermayeyi yurt içine çekebilmek için ekonomide istikrarı sağlaması gerekmektedir. Döviz kurunda yaşanan oynaklık, ülke ekonomisinde istikrarın olup olmadığı göstergelerinden biridir. Bu bağlamda döviz kuru oynaklığının öngörülmesi ve oluşabilecek risklere karşı önlemler alınması önem arz etmektedir...

7. Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
Semih BİLGE, Durdane KÜÇÜKAYCAN
Bu çalışmadaki amaç, belediye bütçelerinin saydamlığını araştırarak, belediyelerce üretilen mali bilginin saydamlık, hesap verilebilirlik ve denetimi sağlamadaki yeterliliğini değerlendirmektir. Ayrıca mevcut uygulamalardaki sorun alanları tespit edilerek, çözüm önerileri de geliştirilmeye çalışılmıştır...


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.